566 – به استناد نامه شماره 774 / 1402 مورخ 28 / 02 / 1402 شهردار محترم؛ شهرداري در نظر دارد ، جهت برون سپاري در بحث عوارضات خودرو  و تسهيل در رفت و آمد ارباب رجوع ، كارهاي مربوط به پرداخت عوارض را به دو دفتر پيشخوان كه در شهر شريفيه فعال مي باشند، به مدت یکسال تفويض نمايد. که در کمیسیون حقوقی به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

567- به استناد نامه شماره 869 / 1402 / ص مورخ 03 /03/ 1402 شهردار محترم؛  پيرو نامه شماره540 / 1401 / ص مورخ 31 / 02 / 1401  با توجه به نامه وارده شماره 1134/ 1402/ و مورخ   25/ 02 / 1402 سر دفتر شماره 10 الوند مبني بر آماده شدن پيش نويس اسناد كليه قطعات مربوط به پلاك 30 اصلي واقع در بخش 14 البرز مربوط به هزينه ثبت اسناد 70 قطعه قدر السهم شهرداري از اراضي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري بيدستان ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه ثبت نقل و انتقال اسناد به مبلغ تقريبي  000 / 000 / 500 / 1 ريال و هزينه صدور سند تك برگي به مبلغ 000 / 000 / 231 ريال و هزينه استعلام جديد به مبلغ  000 / 300 / 62 ريال و جمعا با اعتباري بالغ بر 000 / 300/ 793 / 1 ريال از محل اعتبارات جاري، هزينه هاي قضائي، ثبتي و حقوقي، رديف هزينه هاي ثبتي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

568  به استناد نامه شماره 870 / 1402 / ص مورخ 03 /03/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 960/ 1402 مورخ 02/ 03/ 1402 واحد فني و عمراني در خصوص لزوم بكارگيري مشاور برق و مكانيك جهت پروژه هاي عمراني و برآورد هزينه هاي ، اين شهرداري در نظردارد نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در امور تاسيسات برق در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 780 ريال اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.