583 مقرر گردید، شهردار محترم نسبت به بکار گیری مشاور اجرای در زمینه راه ، ابنیه و ترافیک جهت پروژه پل غربی و همچنین برآورد هزینه ها و نقشه های اجرایی اقدام نماید و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود و در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

584 – به استناد نامه شماره 1888 / 11  مورخ 13 /03 / 1402 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،   صورتجلسه شماره 190 مصوبه 564 شورای اسلامی شهر،  با موضوع درخواست آقای ذوالفعلی غلامی مالک زمینی به مساحت  22 / 172  متر مربع  واقع در خیابان گلستان جنوبی کوچه آفتابگردان دوم،  که مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده کمیته انطباق حضور یابند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

585- به استناد نامه شماره 1887 / 11  مورخ 13 /03 / 1402 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،  صورتجلسه شماره 190 مصوبه 563 شورای اسلامی شهر،  با موضوع در خصوص تخلیه قیر به مقدار 138 تن از محل سهمیه قیر از محل بند ( ه ) تبصره ( 1 ) بودجه سال 1401 توسط شرکت فراوری قیر نگین ماهنشان، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده کمیته انطباق حضور یابند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

586- به استناد نامه شماره 1889 / 11  مورخ 13 /03 / 1402 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز،  صورتجلسه شماره 190 مصوبه 565 شورای اسلامی شهر،  با موضوع برگزاری مراسم پیاده روی خانواده و روز دختر، که مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده کمیته انطباق حضور یابند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

587 –  به استناد نامه شماره 1088 / 11  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 390 / 1402  ص مورخ 05 / 02 / 1402 و بازگشت به مصوبه شماره 153 / 1402 / 6 / ص مورخ 07 / 03 / 1402  و با توجه به نامه شماره 644/ 1401 مورخ 26 / 03 / 1401  واحد فني و عمراني شهرداري ،  مبني بر برآورد پروژه زيرسازي، قيرپاشي، حمل و پخش آسفالت معابر خاكي سطح شهر  متن لايحه به اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600/ 53 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر خاكي شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.) اصلاح و ارسال میگردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

لازم به ذكر است آسفالت پروژه مذكوراز محل سهميه قير سال 1401 شهرداري تامين گرديده است .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

588- به استناد نامه شماره 1053 / 11  مورخ 13 /03 / 1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 428/ 1402 مورخ 19/ 02/ 1402 واحد فني و عمراني مبني بر  برآورد ريالي پروژه تخريب و اجراي جداول و اجراي كفپوش خيابان ميرزاي شيرازي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي دستمزدي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 400/ 18 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح هاي احداث و بهسازي پياده رو ها و نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفيوژها، پروژه تكميل پياده رو سازي  و جدولگذاري خيابان ميرزاي شيرازي  از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.  که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

لازم به توضيح مي باشد  جدول و كفپوش مورد نياز جهت پروژه مذكور توسط شهرداري خريداري و تهيه گرديده است.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

589- به استناد نامه شماره 1089 / 11  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 682 / 1402 مورخ 17/ 03 / 1402 واحد فني و عمراني مبني بر  برآورد  پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پياده رو سازي معابر  با اعتباري بالغ بر000 / 000 /000 / 12 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي سطح شهر  از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.