605 – به استناد نامه شماره 1267 / 1402 / ص  مورخ 28 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست و پيگيري هاي مكرر كاركنان مبني بر استفاده از سرويس اياب و ذهاب، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تأمين سرويس اياب و ذهاب كاركنان ( قزوين 3 دستگاه، الوند يكدستگاه ، محمديه يكدستگاه) و افزايش اعتبار 000 / 000/ 200 / 1 ريال به اعتبار مصوب سال 1402  “000 / 000 / 200 / 1 ريال” جمعا با اعتبار 000 / 000 / 400 / 2 ريال از محل اعتبارات جاري خدمات مديريت، فصل هفتم كمك هاي رفاهي كاركنان، رديف 160204 كمك هزينه اياب و ذهاب  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد..

با اکثریت آراء مورد مخالفت اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

606  به استناد نامه شماره 1404 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2138/ 1402/ و مورخ 31/ 03/ 1402 خانم ربابه محمدي، مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي و بيماري دختر 18 ساله شان،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 10 ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره زندگي از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

607- به استناد نامه شماره 1430 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2149/ 1402/ و مورخ 01/ 04/ 1402 آ قاي حسين حسيني از كارگران زحمت كش خدمات شهر شريفيه  مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي و بيماري سرطان نامبرده،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 80 ريال، جهت تهيه ارزاق عمومي و پرداخت هزينه هاي درمان از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

608 –  به استناد نامه شماره 1435 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 2404/ 15 مورخ 29/ 03/ 1402 معاونت محترم برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز مبني بر ماموريت خانم مژگان قرباني نيا به صورت ( سه ) روز در هفته به فرمانداري، با استناد به استفاده از ظرفيت قانوني ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مامور نمودن ايشان به صورت 2 دو روز در هفته (دوشنبه و چهارشنبه) و تا پايان انتخابات  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اکثریت آراء مورد مخالفت اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

609-  به استناد نامه شماره 1403 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 355/ 1401 مورخ 23/ 04/ 1401 و 243 / 1402 مورخ 03 / 04 / 1402 واحد ماشين آلات خدمات شهري مبني بر خريد جك بالابر جهت نيسان جديد و كفي جهت خودروهاي مزدا  ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اتاق و جك بالابر نيسان و كفي جهت خودروهاي مزدا  با اعتباري بالغ 000 / 000 / 700 ريال ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات، پروژه تعمير و نگهداري ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

610-  به استناد نامه شماره 1429 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه درخواست شماره 1098 / 1402 مورخ 04 / 04 / 1402  در خصوص خريد يكدستگاه خودرو نيسان جهت آتش نشاني پيشرو ( بدون تجهيزات ) و  يكدستگاه وانت پرايد جهت پيگيري امورات اداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يدستگاه نيسان  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 950 / 4  ريال و يكدستگاه پرايد وانت با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 700/ 2 ريال  از طريق نمايندگي هاي مجاز شركت زامياد و سايپا ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهييز ماشين آلات ، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

611-  به استناد نامه شماره 1434 / 1402 / ص  مورخ 04 /04 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1662 / 12 مورخ 06/ 03/ 1402 معاونت محترم سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر انعقاد قرارداد با آقاي حسين ايوبي با استناد به استفاده از ظرفيت قانوني ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مبني بر در اختيار قراردادن كاركنان و امكانات حسب درخواست فرمانداري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه هاي حقوق و دستمزد و مزاياي  نامبرده تا پايان انتخابات از طريق الحاق به قرارداد پيمانكاري ،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 2 ريال، از محل اعتبارات فصل دوم استفاده از كالا و خدمات ، رديف واگذاري خدمات شهري  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.