3 –  مقرر گردید به استناد ماده ( 1 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات اولویت های کاری شورا به ترتیب موارد ذیل تعیین گردد. 1 – ساماندهی رودخانه ها و دفع خطرات سیلاب 2 – درمانگاه شبانه روزی  3 – ایمن سازی حریم راه آهن 4 – حمل و نقل عمومی5  – عابر بانک و دستگاه ATM منطقه کوی مهدیه 6 – تابلوهای راهنمای شهری 7 – موضوع توافق با تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین. مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

 4  – مقرر گردید جلسات رسمی شورای اسلامی شهر دوره ششم هر هفته یکشنبه ها  ساعت 7 صبح و چهارشنبه ها ساعت 16 الی 18 تشکیل گردد. که در جلسه بحث و مطرح گردید.

با اتفاق آراء  مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرارگرفت .

5 – مقرر گردید نماینده شورا جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد بدوی شهرداری آقای آیت نظری و کمیسیون تجدید نظر آقای حسن بهتویی به عنوان نماینده شورا تعیین شدند.

با اتفاق آراء  مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرارگرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.