47 – مقرر گردید با توجه به مشکلات مردمی در خصوص نبود برخی نیروهای شهرداری در واحد هنگام مرخصی هریک از مسئولین واحدها نیروی جایگزین مشخص و کار ارباب رجوع به تاخیری نیفتد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

48 – مقرر گردید پیشنهاد میگردد یک کارگروه عمرانی امانی از واحد های عمرانی و خدمات شهری، جهت حل مشکلات عمرانی جزئی در سطح شهر تشکیل و نسبت به حل مشکلات جزئی عمرانی در اسرع وقت انجام گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.