624 مقرر گردید؛ جهت پیگیری تملک اتصال کوچه آذران پنجم  به هشتم،  نمایندگان شورا آقایان حیدر محمد حسن لی و علی خانی معرفی میگردند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

625  مقرر گردید نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان شهرستان البرز در تاریخ 20/04/1402 الی 25/04/1402 در حیاط شهرداری شریفیه برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.