627 مقرر گردید؛ اصلاح میادین، معابر، تملکات نزدیک مساجد و حسینیه ها،  در اولویت شهرداری قبل از شروع ماه محرم انجام پذیرد. و همچنین نخاله ها، ضایعات جمع آوری، شتشوی انهار و ایمن سازی آنها صورت پذیرد. که این موضوع در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

628  به استناد نامه شماره 1687/1402/ص مورخ 20/04/1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه محرمانه به شماره 304 / ز م / 79 / ص مورخ 10/ 04/ 1402 شوراي تأمين بخش محمديه مبني بر بند    5 ، مصوبات پنجمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه ” مساعدت مالي جهت هزينه تعمير خودروي سازماني كلانتري شريفيه” جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تعميرات خودروي كلانتري با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100 ريال از محل اعتبارات برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در تعمير خودرو كلانتري 14 شريف آباد اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

629-  به استناد نامه شماره 1642 / 1402/ مورخ 19 / 04/ 1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 350 / 1401 / ص مورخ 11 / 02 / 1401 و بازگشت به مصوبه شماره 573 / 1401 / 6 / ص مورخ 21 / 07 / 1401 آن شوراي محترم و با توجه به درخواست شماره 113 / 1401 / و  مورخ  06/ 01/ 1401 آقاي نباتعلي زارعي مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 60  متر مربع كه  20/ 35 متر مربع آن در داخل محدوده خدماتي و در طرح بازگشايي (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر ( بر اساس نظريه كارشناسي شماره 1468/ 1402 مورخ 08/ 03 / 1402) به ارزش 000 / 400/ 598 ريال  ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

630 – مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی شهر، آقایان حاجاقا حسن لی و بهتویی جهت پیگیری بازگشایی خیابان مسجد محمدیه انتخاب و نتیجه را حداکثر ظرف مدت 10 روز به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

631- مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی شهر آقایان علی خانی و آیت نظری اصل با هماهنگی و همراهی شهردار محترم، مسئولین فنی، شهرسازی و عمرانی جهت طرح هدایت آبهای سطحی در لوله گذاری خیابان شهید رجایی، خیابان 10 متری حضرت رقیه ( س )، شهید چمران و مسجد جامع انتخاب و نتیجه ظرف مدت 20 روز به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.