632 به استناد نامه شماره 3180 / 11  مورخ 22 /04 / 1402  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص  بند 3 صورتجلسه شماره 200 مصوبه 616  با موضوع درخواست آقای علی شکری مالکین اراضی واقع در انتهای خیابان شهید رجایی و باهنر پنجم قبل از رودخانه شرقی جنب میدان ولایت، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آتی هیات تطبیق شهرستان البرز حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

633  به استناد نامه شماره 3181 / 11  مورخ 22 /04 / 1402  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند 1 صورتجلسه شماره 202 مصوبه 618  با موضوع طرح باز آفرینی شهری،  مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آتی هیات تطبیق شهرستان البرز حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

634-  به استناد نامه شماره 2978 / 11  مورخ 18 /04 / 1402  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص  بند 3 صورتجلسه شماره 199 مصوبه 607  با موضوع کمک مالی به آقای حسین حسینی،  با توجه به شناخت اعضاء شورای اسلامی شهر و شهرداری، نامبرده  از نیروهای زحمتکش خدمات شهری بوده و با توجه به داشتن بیماری ( سرطان ) و بالا بودن هزینه های درمان ، رفت و آمد ایشان به شهر تهران، جهت شیمی درمانی و نداشتن هیچگونه منبع درآمد، بدینوسیله اعضاء شورای اسلامی شهر،  نسبت به مصوبه خود اصرار دارند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

635 –  به استناد نامه شماره 1740 /1402/ ص مورخ 25 /04/ 1402 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره 1990 / الف مورخ 04/ 04 / 1402 مسئول محترم كتابخانه هاي  شهرستان البرز در خصوص مصوبات  انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان البرز، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ  000 / 000 / 300 ريال،  از محل نيم درصد سهم شهرداري رديف 150203 كمك به كتابخانه ها، در وجه نهاد كتابخانه هاي شهرستان البرز بابت اجاره يكساله كتابخانه دارالعباس شهر شريفيه، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

636-   به استناد نامه شماره 1784 /1402/ ص مورخ 25 /04/ 1402 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره 1399/ 1402 مورخ 25/ 04/ 1402 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم نمايشگاه عفاف و حجاب، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها،  با عنوان هزينه كرد برگزاري مراسم عفاف و حجاب و نمايشگاه صنايع دستي،  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 ريال اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

637- به استناد نامه شماره 1786 /1402/ ص مورخ 25 /04/ 1402 شهردار محترم،  با توجه به  درخواست شماره 2838 مورخ 25 / 04/ 1402 آقاي سعيد زماني ذيحساب اعتبارات عمراني در خصوص پرداخت حق الزحمه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمراني از تاريخ 01 / 01 / 1402 لغايت 29/ 12/ 1402 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، فصل دوم استفاده از كالا و خدمات، رديف 120101 ماموريت داخلي اقدام نمايد .که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.