638 به استناد نامه شماره 3179 / 11  مورخ 22 /04 / 1402  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص  بند 3 صورتجلسه شماره 200 مصوبه 615  با موضوع زمین آقای عباس نور محمدی، مقرر گردید،  نماینده شورا و شهرداری در جلسه آتی هیات تطبیق شهرستان البرز حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

639 –  به استناد نامه شماره 1819 /1402/ ص مورخ 27 /04/ 1402 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 984/ 1402 مورخ 28/ 03 / 1402 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد پروژه تكميل پياده رو سازي معابر( فاز دوم آذران يكم و فاز دوم خيابان صياد شيرازي و با استناد به مصوبه شماره 298/ 1402/ 6 / ص مورخ 24/ 04/ 1402 آن شوراي محترم فرايند انجام استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 6  ریال صورت پذيرفت و با استناد به صورتجلسه كميسيون معاملات بشماره 1803/ 1402/ ص مورخ 26/ 04/ 1402 برنده استعلام بهاء مشخص گرديده است . نظر به اينكه با كشف قيمت حاصله (پيوست مي باشد) حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان در استعلام بهاء شماره 1488 / 1402 / ص مورخ  10 / 04 / 1402 با شماره نياز 1102005123000011 سامانه ستاد ايران مبلغ 794/ 939/ 358/ 8  ريال مي باشد ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مذكور تا  و عقد قرارداد از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه پياده رو سازي معابر خيابان آذران يكم و صياد شيرازي اقدام نمايد ، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

640-   به استناد نامه شماره 1817 /1402/ ص مورخ 27 /04/ 1402 شهردار محترم،  با توجه به نامه شماره 1236/ 1402 مورخ 13/ 04/ 1402 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد پروژه حصار و فنس كشي دور زمين ورزشي 11 هكتاري ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور، با اعتباري بالغ بر000 / 500/000 / 10 ريال از محل  اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه توسعه زير ساخت ها و فعاليت هاو طرحهاي فرهنگي، طرح كمك به احداث اماكن ورزشي، پروژه برآورد حصار و فنس كشي دور زمين ورزشي 11 هكتاري از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

641- به استناد نامه شماره 1435 /1402/ ص مورخ 04 /04/ 1402 شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 2404/ 15 مورخ 29/ 03/ 1402 معاونت محترم برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز مبني بر ماموريت خانم مژگان قرباني نيا به صورت 3( سه ) روز در هفته به فرمانداري ،با استناد به استفاده از ظرفيت قانوني ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مامور نمودن ايشان به صورت 2 دو روز در هفته (دوشنبه و چهارشنبه)و تا پايان انتخابات  اقدام نمايد خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع در جلسه شوراي محترم مطرح و نتيجه به اين شهرداري اعلام گردد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.