49 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 1725 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 1810/ 95 مورخ 19/ 10/ 1395 شركت بنا سازان نقشينه  طي برگ تاييد شماره2225  مورخ 22/ 09/ 1399 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور احتساب 9 درصد ارزش افزوده جمعا با اعتباري بالغ بر 799/ 953/ 686 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول طرح طراحي، احداث و تجهيز ساختمان اداري، پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. ضمنا  اعتبار لازم از محل فروش اراضي يازده هكتاري تامين اعتبارخواهد گرديد. که در جلسه کمیسیون عمران شهری مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی ارسال گردید. که در جلسه شورا مطرح و تبادل نظرگردید.  لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

50 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 1968 / 1400 / ص مورخ 18 / 07 / 1400 شهردار محترم ؛ در خصوص درخواست شماره 3188 / 1400 / و مورخ 21 / 06 / 1400 خانم توران بيگم حسيني مالك منزل مسكوني به مساحت 97/ 65 متر مربع مي باشد كه در طرح بازگشايي خيابان شهدا روبروي مزار (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر ( (  بر اساس قيمت كارشناسي ))  و واگذاري يك قطعه زمين از اراضي سازمان اموال و املاك كوثر با قيمت كارشناسي، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها،پروژه تملك اراضي مورد نياز و اعتيارات فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح و تبادل نظرگردید.  

لازم بذکر است اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.