652 به استناد نامه شماره 1785 / 1402/ ص مورخ 25 / 04 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1394 / 1402 مورخ 25 / 04/ 1402 واحد فني و عمراني مشتمل بر برآورد ديواركشي ضلع جنوبي آرامستان، این شهرداري  شريفيه در نظر دارد  اجراي پروژه ديوار چيني آرامستان شهر را  با  اعتباري بالغ بر 242/ 904/ 776/ 4  ريال ( بر اساس فهرست بهاء ابنيه ، از طريق استعلام بهاء  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهر، برنامه توسعه و نگهداري آرامستانها، طرح احداث و توسعه آرامستانها، پروژه ديوار كشي ضلع جنوبي آرامستان اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گرديد.

 ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

653  – به استناد نامه شماره 1904 / 1402/ ص مورخ 01/ 05 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1483/ 1402  مورخ 01/ 05/ 1402 واحد فني و عمراني شهرداري مبني بر برآورد حدودي  ترميم روكش معابر: كوچه هاي هماي 1 و 4 ، بن بست نسترن ، بن بست هاي باهنر3 و 4 ، اصلاح هندسي تقاطع قدوسي و شهدا و نبش آذران 11  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 4  ريال شامل مبلغ برآورد 000 / 000 / 000 / 3 ريال و ضريب پلوس احتمالي +50% (000 / 000 / 500 / 1) ريال اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 4 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه روكش و ترميم آسفالت معابر از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.