654 به استناد نامه شماره 1562 / 1402/ ص مورخ 13 / 04 /1402 شهردار محترم؛  با عنايت به درخواست شماره 1402/1909/و مورخ 1402/03/24 آقاي عباس برزگر مالك زميني به مساحت 84/ 104 مترمربع واقع در خيابان شهدا – كوچه سعدي – نبش بن بست اول (به شماره پرونده 8080) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي عقب نشيني و پخي در مجموع به ميزان 62/ 43 در  ضلع شمال ، شرق و شمال شرقي مي باشد و درخواست ايشان مبني بر تعيين تكليف زمين خود با توجه به ساخت ساز صورت گرفته توسط مالكين همجوار و عدم تملك معبر پيشنهادي (كمربندي 20 متري شهيد چمران) توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد . که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گرديد.

 ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

655- به استناد نامه شماره 1623 / 1402/ ص مورخ 18/ 04 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1402/2537/و مورخ 1402/04/15 خانم افسانه اسدي مالك زميني به مساحت  57/ 104  مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي – كوچه آذران 9 – نبش بن بست اول (به شماره پرونده 3154) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي عقب نشيني و پخي در مجموع به ميزان 46/ 54 مترمربع در  ضلع جنوب و غرب و جنوب غرب(پخي) مي باشد . نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود با توجه به عدم تملك معبر پيشنهادي توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

656- به استناد نامه شماره 2101 / 1402/ ص مورخ 15/ 05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1270/ 1402 مورخ 17/ 04/ 1402 واحد فني و عمراني با موضوع برآوردحق الزحمه مطالعه و طراحي پل بلوار غربي ، با توجه به پيش بيني اعتبار طرح مطالعاتي اتصال بلوار غربي به شرقي (رينگ ارتباطي شهر) در بودجه سال 1402 نظر به اينكه اجراي پروژه مذكور جزء الويت هاي عمراني شهرداري مي باشد، شهرداري شريفيه در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه  طرح مطالعه و طراحي پل بلوار غربي شهر را  با  اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 500/ 3  ريال با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها و با استناد به ماده 24  – خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط تصويب نامه  شماره 14888 / ت 60802 ه مورخ 04 / 02 / 1402 هيئت وزيران. از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور ، پروژه مطالعه و طراحي پل بلوار غربي  (فاز يك اتصال بلوار غربي به شرقي)  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

657 – به استناد نامه شماره 2086 / 1402/ ص مورخ 14/ 05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3698/ 12 مورخ 08/ 05/ 1402 معاونت محترم سياسي، امنيتي، اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر مصوبات بند 3 صورتجلسه دومين ستاد ساماندهي شئون فرهنگي ويژه ماه محرم شهرستان البرز ،  اين شهرداري در نظر دارد “پروژه تنهاترين مسير” را با اعتباري بالغ بر  000 / 000/ 500 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه و طرح برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و نشست ها پروژه  مشاركت در برگزاري مراسم ساماندهي شئون اسلامي اقدام نمايد خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.