659 – به استناد نامه شماره  2553 / 42 / د مورخ 07/05/1402؛ مدیر کل دفتر امور شهری و شورا های استانداری قزوین  و نامه شماره 3749/11 مورخ 09/05/1402 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص اجرایی نمودن مفاد ماده 3 و 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375  تنقیحی 14/05/1396 انتخاب هیات رئیسه جدید شورای اسلامی کشور مقرر گردید؛

*- آقای محمد حسن علویری به عنوان رئیس شورا،

*- آقای علی خانی به عنوان نائب رئیس شورا ،

*- آقای حیدر محمد حسن لی بعنوان سخنگو ،

*- آقای آیت نظری به عنوان منشی اول ،

*- آقای حسن بهتویی به عنوان منشی دوم ، انتخاب شدند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

660 –  مقرر گردید به استناد دستورالعمل شرح  و وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مصوب 10/12/1385 ترکیب هیات رئیسه کمیسیونهای شورا به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1 کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری:  

آقایان: علی خانی  رئیس  آیت نظری اصل  نایب رئیس محمدحسن علویری  منشی. حسن بهتویی و حیدر محمد حسن لی  عضو

2 کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی:

آقایان: حیدر محمد حسن لی  رئیس –  محمد حسن علویری  نایب رئیس  علی خانی  منشی .  آیت نظری اصل و حسن بهتویی عضو

3 -کمیسیون بهداشت و درمان:

آقایان: آیت نظری اصل  رئیس حسن بهتویی نایب رئیس – محمد حسن علویری  منشی، علی خانی  و حیدر محمد حسن لی  عضو،

4 -کمیسیون ورزش و جوانان:

آقایان: حسن بهتویی  رئیس –  محمد حسن علویری نایب رئیس علی خانی  منشی، حیدر محمد حسن لی و آیت نظری اصل عضو،  

5 – کمیسیون حمل و نقل عمومی:

آقایان: محمد حسن علویری  رئیس آیت نظری اصل نایب رئیس  – علی خانی منشی، حیدر محمد حسن لی و حسن بهتویی عضو،

6 – کمیسیون کشاورزی، باغات و دامداری ها:

آقایان: محمد حسن علویری  رئیس  حیدر محمد حسن لی  نایب رئیس  – حسن بهتویی  منشی، آیت نظری اصل و علی خانی عضو،

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

661 – مقرر گردید نماینده شورا جهت شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد بدوی شهرداری آقای آیت نظری و کمیسیون تجدید نظر آقای حسن بهتویی به عنوان نماینده شورا تعیین شدند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.