662 به استناد نامه شماره  2553 1899 / 42 / د1402 مورخ 0701/ 0505 /1402؛ شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1485/ 1402 مورخ 01/ 05/ 1402 واحد خدمات شهري و پيرو نامه هاي ارسال شده از سوي استانداري در خصوص كنترل حيوانات ناقل بيماري ( سگ هاي ولگرد )،  به شماره هاي 8403 / 42 / 59 و 5583 / 42 / 59 و نامه شماره 10530  / 42 / 59 ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور كنترل نسبت به جمع آوري سگ هاي ولگرد سطح شهر به تعداد 200 قلاده با اعتباري بالغ بر 000 /000 /800 ريال  از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، فصل دوم استفاده از كالا و خدمات رديف خدمات قراردادي اشخاص اقدام نمايد.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

663 – به استناد نامه شماره  2259 / 1402 مورخ 25/ 05 /1402؛ شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه مورخ 24 / 05 / 1402 درخصوص ساماندهي رودخانه شرقي با توجه به نزديك شدن به فصل بارش و همچنين آماده سازي مسير جهت اجراي پروژه ديوار چيني رودخانه  توسط آب منطقه اي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به لايروبي رودخانه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100/ 1 ريال، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه هدايت آب هاي سطحي، طرح احداث و بهسازي مسيل هاي داخل شهري پروژه لايروبي ( اجاره بيل مكانيكي) اقدام نمايد.   

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

664 – مقرر گردید، شهرداری از محل اعتبارات داخلی، نسبت به اجاره بیل مکانیکی و همچنین تامین ماشین آلات لازم به تعداد حداقل 3 دستگاه توسط شهرداری و اداره راهداری شهرستان و 2 دستگاه توسط آب منطقه ای جهت تخلیه خاک موجود در انتهای رودخانه کمر بندی 9 دی، حد فاصل کوچه باهنر 2 تا والفجر 24 ، ظرف بیست روز آینده تا تاریخ 20/06/ 1402 اقدام نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت

665مقرر گردید، شرکت آب منطقه ای پروژه ساخت دیواره رودخانه شرقی شهر شریفیه را با حفظ وضعیت معبر موجود، مطابق با نقشه های مصوب اجرایی شرکت آب منطقه ای به سمت شمال تا اتصال به دیوار موجود ادامه دهد و در همین ارتباط نسبت به اقامه دعوی برای منازل و مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه قرار گرفته اند. در مراجع قضایی اقدام نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت

666 – مقرر گردید، شهردار محترم درخصوص نحوه مشارکت با اعتباری بالغ بر 000 /000 /000 /15 ریال جهت ساماندهی رودخانه شرقی را طبق نقشه های مصوب اجرایی شرکت آب منطقه ای پس از کسب تکلیف مراجع ذی صلاح اعم از شورای تامین شهرستان، فرمانداری و بازرسی  با اولویت ترک تشریفات و استفاده از توان پیمانکار معرفی شده و توسط اداره آب منطقه ای و همچنین با تحت نظارت آن اداره مذکور انجام پذیرد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.