667- مقرر گردید؛ شهردار محترم نسبت به تهیه یک دستگاه کارواش جهت شستشوی تمامی قبور مزار شهداء  در آرامستان شهر، با توجه به صرفه جویی در مصرف آب ، نظافت کلی مزار و همچنین رضایت مندی شهروندان اقدام نماید. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

668 – به استناد نامه شماره 1952 /1402/ ص مورخ 04 /05 /1402 شهردار محترم؛   با توجه به نامه شماره 1502/ 1402 مورخ 02/ 05/ 1402 واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه رفت و روب ،  نگهداري فضاي سبز شهري،  اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 000/ 120 ريال امر رفت روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1403-1402 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متتم بودجه پادار خواهد شد . 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

669به استناد نامه شماره 2284 /1402/ ص مورخ 28 /05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 3336/ 1402 مورخ 15/ 05/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر درخواست مساعدت مالي به تيم هاي واليبال ساحلي زير 17 سال و زير 19 سال شهر شريفيه  به عنوان نماينده استان قزوين جهت شركت در مسابقات كشوري در استان مازندران،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 60 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت

670به استناد نامه شماره 2248 /1402/ ص مورخ 25 /05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3619 / 1402 مورخ 25/ 05/ 1402 گروه سرود ثارالله شهر شريفيه ، مبني بر مساعدت مالي جهت اعزام و فعاليت هاي فرهنگي و اجرا سرودهاي مذهبي و معنوي در مراسم اربعين حسيني ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 20 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه و طرح برگزاري همايش ها، نمايشگاه ها و نشست ها پروژه  مشاركت در برگزاري مراسم ساماندهي شئون اسلامي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت

671 به استناد نامه شماره 2244 /1402/ ص مورخ 25 /05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست وارده شماره 1402/3372/و مورخ  16 / 05 / 1402 آقاي عليرضا نورمحمدي مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 1432 متر مربع  برابر (كروكي پيوست و قولنامه هاي ارائه شده  واقع در كمربندي 9 دي انتهاي كوچه با هنر 9 (بخش 14 قزوين قريه شريف آباد) مبني بر توافق جهت واگذاري ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي ( اتصال رينگ غربي به شرقي شهر) مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس نظريه كارشناسي ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

672به استناد نامه شماره 2241 /1402/ ص مورخ 25 /05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست وارده شماره 1402/3372/و مورخ  16 / 05 / 1402 آقاي حسين نور محمدي مالك يك قطعه زمين به مساحت كل 2723.91 متر مربع  برابر (كروكي پيوست و قولنامه هاي ارائه شده واقع در كمربندي 9 دي انتهاي كوچه با هنر 7و 8 (بخش 14 قزوين قريه شريف آباد) مبني بر توافق جهت واگذاري ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي ( اتصال رينگ غربي به شرقي شهر) مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس نظريه كارشناسي ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

673به استناد نامه شماره 2321 /1402/ ص مورخ 29 /05 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3759/ 42 / 59 / ص مورخ 23/ 03/ 1402 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها در خصوص هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه قرارداد آموزشي منعقده بشماره14029907/ ص/ 1402 / ص مورخ 30 / 03 / 1402 به مبلغ       000 / 000/ 605 ريال و واريز بحساب 2144205025 بانك تجارت به نام جهاد دانشگاهي واحد قزوين، از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه و طرح آموزش و پژوهش هاي كاربردي، پروژه برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.