51 – مقرر گردید جهت تامین روشنایی سطح شهر و همکاری با اداره برق، شهردار محترم نهایت مساعدت را با اداره برق محمدیه صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

52 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2016  / 1400 / ص مورخ 21  / 07 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1190 / 1400  مورخ 21/ 07 / 1400 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد به مناسبت هفته نيروي انتظامي ، به منظور قدرداني از زحمات و كوشش هاي آن عزيزان نسبت به تهيه هدايا  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 30 ريال، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگی

برگزاری همایش ها و نشست ها ردیف هزینه تشریفات اقدام نماید. که در جلسه بحث  و تبادل نظر گردید.

لازم به ذکر است اعتبار لازم در متمم و اصلاحیه بودجه پادار خواهدگردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

53 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2000  / 1400 / ص مورخ 21  / 07 / 1400 شهردار محترم؛  با استناد به صورتجلسه شماره  1715 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 /1400 فی مابین شهرداری شریفیه و اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز از تاریخ 01 / 01/  1398 لغایت 30 /12/ 1399 شامل آب بهای مصرفی و مطالبات آبفا به مبلغ 569 / 129 / 131 / 2 ریال و درآمد امداد و حوادث سال های 1398 و 1399 به مبلغ 826 / 013 / 671 / 2 ریال می باشد که در جلسه مطرح و به کمیسیون عمران ارجاع گردید. لازم به ذکر است اعتبار مذکور در متمم و یا اصلاحیه بودجه پادار خواهد شد.

به کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ارجاع گردید

54 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2020  / 1400 / ص مورخ 21  / 07 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به پيش بيني اعتبار جهت مشاركت در احداث پل بر روي رودخانه شرقي ( انتهاي گلستان) با آب منطقه اي و يا جهاد كشاورزي اين شهرداري در نظر دارد؛ نسبت به پرداخت % 30 ( سي درصد) تا سقف 000 / 000 / 500 ريال از هزينه هاي احداث پل مذكور از محل اعتبارات حمل و نقل ترافيك، برنامه بهبود اقدام  نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید..

لازم به ذکر است اعتبار لازم در متمم و اصلاحیه بودجه پادار خواهدگردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

55 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2019  / 1400 / ص مورخ 21  / 07 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه شماره 80 مورخ 19 / 02 / 1397 شوراي اسلامي شهر و تقاضاي شماره 1274644 / 1 مورخ 29 / 05 / 1396 اداره كل كميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري زميني به مساحت 53 / 253 متر مربع از اراضي معروف به اراضي باغ اربابي به منظور احداث و بهره برداري 99 ساله اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح و تبادل نظرگردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

56 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 10651 / 11  مورخ 18  / 07 / 1400  فرماندار محترم و رئیس هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند 46 مصوبات جلسه شماره 17 مورخ 07/ 07/ 1400 شورای اسلامی شهر موضوع تصویب تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری؛ به دلیل عدم رعایت بند 30 ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور نظارت و حساب درآمد و هزینه شهرداری با انتخاب حسابرس رسمی با نظر فرماندار محترم تایید گردید. که در جلسه شورا مطرح و تبادل نظرنمودند. که حسابرس رسمی در اسرع وقت گرفته شود.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

57 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 10650 / 11  مورخ 18  / 07 / 1400  فرماندار محترم و رئیس هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند 35 مصوبات جلسه شماره 10 مورخ 17/ 06 / 1400 شورای اسلامی شهر؛ موضوع معرفی آقای بخشعلی فرمانی بعنوان نماینده شورا درکمیسیون عالی معاملات شهرداری که مغایر با ماده 6 آیین نامه مالی شهرداریها می باشد؛ لذا معرفی یک نفر افراد بصیر و مطلع به پیشنهاد شهردار محترم و تایید شورای اسلامی شهر؛ که نظر فرماندار محترم تایید گردید. و تفاهم نمودند که لایحه معرفی آقای بخشعلی فرمانی توسط شهردار محترم تنظیم و به شورای اسلامی شهر معرفی گردند. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

58 –  با توجه به استناد مصوبه شماره 34 جلسه شماره 10 مورخ 17 /06/ 1400 شورای اسلامی شهر؛ در خصوص مرخصی شهردار محترم به جانشینی آقای محمد شعبانی که در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفته بود.   

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.