700 – مقرر گردید پیامکی از سوی اداره آموزش و پرورش به اولیاء دانش آموزان، درخصوص نیاوردن خودرو توسط آنها به مدرسه اعلام گردد. و همچنین از نیروهای خدماتی در ورودی کوچه جهت ممانعت از ورود خودرو استفاده گردد. و همچنین مدیران محترم درخصوص سیستم صوتی، همسایگان را مراعات نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

701- مقرر گردید آسفالت حیاط مدرسه اندیشه سازان شریف توسط اداره کل نوسازی با کمک مدیریت محترم مدرسه، در سال جاری  انجام پذیرید و هزینه دستمزد توسط مدیر مدرسه و آسفالت توسط اداره کل نوسازی استان تامین گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

702  مقرر گردید، درخصوص زمین خالی واقع در ضلع شمالی دبیرستان حیدر کرار، شورای اسلامی شهر و شهردار محترم بررسی های لازم را از بابت مالکیت را انجام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

703 مقرر گردید واحد حقوقی شهرداری با آموزش و پرورش شهرستان البرز جهت توافق عقب نشینی دیوار مدرسه شهدای فرش پارس اقدامات لازم و قانونی انجام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

704 به استناد نامه شماره 3479 /1402/ ص مورخ 22 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به اینکه، پروژه ساختمان كتابخانه عمومی شهر،  در مرحله اجراي تيغه چيني داخلي مي باشد. لذا جهت اجراي ديوار چيني دورتادور فضاي چاه آسانسور ميبايست شاستي آهن كشي به علاوه نصب ريل ها آسانسور، جلوتر تر انجام شده باشد، اينك با توجه به نامه 1681 / 1402 مورخ 16 / 05 / 1402 واحد فني و عمراني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار و نبشي كشي ساختمان كتابخانه از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 100/ 1 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها، طرح كمك به تجهيز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل فاز سفتكاري كتابخانه شهر اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.