706- مقرر گردید؛ واحد حمل و نقل شهرداری، طرح مطالعه کامل حمل و نقل عمومی شهر را، با استفاده از مشاورین ذیربط و مسئولین حمل و نقل شهرهای همجوار، ظرف مدت حداکثر یک ماه با نیاز سنجی کامل به شورا ارائه نمایند. که موضوع در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

707 به استناد نامه شماره 3682 /1402/ ص مورخ 30 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 5401/ 1402 مورخ 29/ 07/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر درخواست مساعدت مالي به تيم كاراته شهر شريفيه  جهت شركت در مسابقات  كاراته قهرماني كشوري در استان قم ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 50 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

708 به استناد نامه شماره 3683 /1402/ ص مورخ 30 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 5411/ 1402 مورخ 29/ 07/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر درخواست مساعدت مالي به تيم فوتسال ميثاق شهر شريفيه  جهت شركت در مسابقات ليگ استاني،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 25 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

709 به استناد نامه شماره 3678 /1402/ ص مورخ 30 /07 /1420 شهردار محترم؛ با عنايت به ضرورت ديوارچيني و ايمن سازي رودخانه شرقي و با  توجه به صورتجلسه منعقده با اداره منابع اب شهرستان البرز در خصوص ساماندهي رودخانه شرقي ، شهرداري  شريفيه در نظر دارد  نسبت به تكميل باقيمانده ديواره سنگي رودخانه شرقي تحت نظارت ناظر اداره منابع آب شهرستان البرز ( تهيه اسناد مناقصه و اجراي پروژه)  با  اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 000/ 14 ريال ( بر اساس فهرست بهاء آبياري و زهكشي سال 1401)  از محل محيط زيست و خدمات شهري، برنامه هدايت آب هاي سطحي، طرح احداث و بهسازي مسيلهاي داخل شهري، پروژه اجراي ديوار سنگي رودخانه شرقي از طريق مناقصه محدود اقدام  نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- لازم به توضيح مي باشد اجراي هر گونه عمليات عمراني در محدوده مورد نظر منوط به برچيدن كارگاه پيمانكار قبلي آب منطقه اي (رفع معارض) مي باشد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.