710- مقرر گردید؛ کمیسیون ورزش، پیگیری های لازم جهت تشکیل هیاتهای ورزش انجام و جلسه ای با ورزشکاران شهر جهت تشکیل هیاتها برگزار نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

711 مقرر گردید؛ شهردار محترم پیگیری های لازم در خصوص تاسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شورا و شهرداری انجام و نتیجه را به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

712– به استناد نامه شماره 2620 /1402/ ص مورخ 29 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي علي شكري از مالكين اراضي واقع در انتهاي خيابان شهيد رجايي و باهنر 5 قبل از رودخانه شرقي جنب ميدان ولايت جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، با توجه به پارك محله اي احداث شده در موقعيت مورد نظر و به جهت تسهيل در دسترسي به پارك مذكور و با توجه به قرار گيري ملك آقاي شكري در طرح بازگشايي  برابر طرح جامع مصوب در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد . ضمنا مساحت كل زمين  65 / 189 مترمربع مي باشد كه به صورت چهار ديواري در دست بهره برداري است. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- ضمنا در صورت تصويب اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

713  –  به استناد نامه شماره 3251 /1402/ ص مورخ 15 /07 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1402/4011 مورخ 06 /06/1402 آقاي علي خمسه مالك ساختماني واقع در برخيابان امام خميني(ره)(شهيد دستغيب) – پلاك 97 كه درخواست واگذاري ملك مذكور براي تعريض خيابان امام خميني(ره) با قيمت كارشناسي را از اين شهرداري دارند كه طي بررسي صورت گرفته كاربري ملك مذكور براساس طرح تفصيلي شهر شريفيه تجاري مسكوني بوده و داراي مجموعا 136 مترمربع بنا در دو طبقه است ، كه عرصه موجود 83 / 62 متر مربع و عرصه باقيمانده بعد از عقب نشيني 51 / 22 متر مربع مي باشد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

714 به استناد نامه شماره 3749 /1402/ ص مورخ 03 /08 /1420 شهردار محترم؛ با توجه به نامه 5559 / 15 مورخ 17 / 07 / 1402 معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز در خصوص مناسب سازي اماكن عمومي و دسترسي آسان معلولين و با عنايت به بند 4 مصوبه مورخ 08 / 07 / 1402  ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پرداخت هزينه سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنائي ماهيانه به مبلغ 000 / 000 / 50 ريال و جمعا با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150205 كمك به مراكز غير دولتي و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشي معلولين، اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.