715 به استناد نامه شماره 3795 /1402/ ص مورخ 06 /08 /1420 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 5313/ 1402/ و مورخ 25/ 07/ 1402 آقاي رضا علي حسامي ولي خانم فاطمه حسامي مبني بربيماري مادرزادي قلبي و ضرورت استفاده هميشگي از دستگاه اكسيژن اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000 /20ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره از محل اعتبارات  فصل ششم رفاه اجتماعي رديف  150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام  نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

716 به استناد نامه شماره 3838 /1402/ ص مورخ 07 /08 /1420 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 2927/ 1402 مورخ 07/ 08/ 1402 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد پروژه اجراي ترميم ترانشه هاي سطح شهر   (اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 3 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه ترميم ترانشه هاي سطح شهر از طريق استعلام بهاء (سامانه ستاد ايران اقدام نمايد.  با توجه به نامه شماره 2927/ 1402 مورخ 07/ 08/ 1402 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر برآورد پروژه اجراي ترميم ترانشه هاي سطح شهر   (اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مذكور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 3 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت، پروژه ترميم ترانشه هاي سطح شهر از طريق استعلام بهاء (سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.