727 – به استناد نامه شماره 3904 / 1402 /ص مورخ 13 /08/ 1402 شهردار محترم: پیرو مجوز صادره شماره 253/ 1402/ 6 / ص مورخ 10/ 04/ 1402 آن شوراي محترم ، جهت اجراي پروژه خريد و نصب دوربين هاي پايش تصويري تا سقف 000 / 000 / 000/ 40 ريال ، مناقصه مربوطه درانجام پذيرفت، نظر به اينكه كشف قيمت حاصله و برنده مناقصه با استناد به صورتجلسه كميسيون عالي مناقصات بشماره 3742 / 1402 / ص مورخ 03 / 0 / 1402 مبلغ 000/ 000/ 427/ 47 ريال مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور به ميزان 000 / 000 / 500/ 7 ريال و انعقاد قرارداد از محل اعتبارات ايمني و مديريت ، طرح ايمني و كاهش خطر پذيري شهر ، پروژه نصب دوربين جهت پايش تصويري سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
ضمنا اعتبار لازم در در بودجه اصلاح خواهد گرديد.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

728 به استناد نامه شماره 84 / 1402 /ص مورخ 13 /08/ 1402 شهردار محترم: آقاي حميدرضا بهتوئي فرزند محمد مالك زميني به مساحت كل 83 مترمربع واقع در خيابان امام خميني ره (ملك شمالي ) روبروي كوچه هماي چهارم مي باشند . با توجه به اينكه كاربري زمين نامبرده و زمين همجوار برابر طرح جامع درماني مي باشد و اين شهرداري بارها با توجه به درخواست مالكين جهت صدور پروانه احداث بنا ، برابر قانون ماده واحده (قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها ) نسبت به مكاتبه با دانشگاه علوم پزشكي استان قزوين نموده اما متاسفانه نه تنها هيچ اقدامي جهت تملك ملك مذكور از سوي دانشگاه علوم پزشكي صورت نگرفت ، بلكه با تغيير كاربري نيز مخالفت مي نمايند . برابر قانون فوق الذكر در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد،‌ مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌صورتي كه كمتر از 5 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و‌تجديد بنا را ندارد. حال در حدود 10 سال از تصويب و ابلاغ طرح جامع گذشته است و مالك مي تواند از حقوق مالكانه همچون احداث و تجديد بنا يا افزايش بنا و فروش و اجاره و رهن و غيره بهره مند گرددلذا اين شهرداري در خصوص پرونده نامبرده مكاتبه اي را جهت اعلام نظر و ارائه راهكار با مديركل دفتر امور شهري انجام شده است. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود
مقرر گردید طبق ماده واحده با کاربری مسکونی صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.