756 به استناد نامه شماره 4729 / 1402 /ص مورخ 29 /09/ 1402 شهردار محترم؛ در خصوص صورتجلسه به شماره 6954 / 1402 / و مورخ 19 / 09 / 1402 ؛  مبني بر تصويب نرخ كرايه تاكسي هاي خطي قزوين شريفيه و بالعكس در سال 1402 پيشنهاد ميگردد نرخ كرايه تاكسيهاي فعال در خط شريفيه به قزوين و بالعكس در سال 1402 مبلغ 120.000 ريال در نظر گرفته شود. که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

757 به استناد نامه شماره 4732 / 1402 /ص مورخ 29 /09/ 1402 شهردار محترم؛ به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداري ها ،به جهت جلوگيري از معطل ماندن امورات مراجعين و پيشبرد اهداف و امورات اداري و اجرائي شهرداري، اينجانب در نظر دارد قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مسئولين واحد هاي شهرداري به شرح ذيل تفويض نمايد.

1-امورات مربوط به استعلامات شهرسازي، آقاي حسن محمدحسيني مسئول واحد شهرسازي

2-امورات مربوط به خروج اموال و كالا از شهرداري، آقاي سعيد رشوند مسئول امور مالي

3-امورات مربوط به صدور برگه هاي مرخصي و ماموريت روزانه و ساعت خانم خديجه درزي محمدي رامندي مسئول امور اداري.

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.