63 – به استناد نامه شماره 2132 /1400 مورخ 04 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ درخواست فرمانده محترم حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري منضم به فاكتور با برآورد مبلغ 000 / 000 / 446 ريال جهت برگزاري مراسم سي و دومين يادواره شهداي شهر به حضور ارسال ميگردد با عنايت به پيش بيني اعتبار برگزاري يادواره شهدا در بودجه 1400 به شرط تحقق بودجه و از آنجا كه اين اعتبار مبلغ 000 / 000 / 100 ريال ميباشد؛  ضمنا مقرر گردید از محل کمک به راهیان نور در بودجه مصوب طی لایحه ای جداگانه در صورت موافقت شهردار محترم مبلغ 50/000/000 ریال به بودجه یادواره شهداء مساعدت گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

64  –  به استناد نامه شماره 2075 / 1400 / ص  مورخ  26 / 07 / 1400 شهردار محترم؛  با استناد به ماده 11 آیین نامه مالی شهرداریها، در خصوص معرفی احدی از اعضاء شورا جهت شرکت در جلسات تحویل پروژه های عمرانی؛ آقای مهندس علی خانی در جلسه مطرح و به اتفاق آراء تصویب گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

65  –  به استناد نامه شماره 2133 / 1400 / ص  مورخ  04 / 08 / 1400 شهردار محترم؛درخصوص تهیه و خرید تعداد 60 عدد لامپ با اعتباری بالغ بر 000 / 000/  120 ریال جهت تامین روشنایی در سطح شهر از محل اعتبارات ردیف 10301 ایجاد تامین روشنایی سطح شهر محل ماموریت کالبدی و شهر سازی با مشارکت اداره برق محمدیه؛  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.   بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح و یا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

66  –  به استناد نامه شماره 2096 / 1400 / ص  مورخ  08 / 07 / 1400 شهردار محترم؛ درخصوص تغییر زمان تخفیفات عوارض  در آبان ماه سال جاری در مصوبه تعرفه درآمدي سال 1400 از تاريخ 03 / 08 / 1400 لغايت 13/ 08 / 1400 مي باشد و از طرفي نظر به اينكه مسئول واحد درآمد به دليل بيماري و مشكلات درماني خانواده در آن بازه زماني در اداره حضور ندارند،  بدينوسيله درخواست مي گردد بازه زماني تخفيفات از 08 / 08 / 1400 لغايت 18 / 08 / 1400 تغيير يابد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

67  – مقرر گردید جهت تامین قسمتی از بودجه شورای شهر مبلغ 300/000/000ریال ( معادل سی میلیون تومان ) به حساب شماره 0116465888000  توسط شهرداری واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

68  – مقرر گردید جهت رسیدگی کامل به موضوع اراضی کشاورزی که توسط آقای فروغی و شرکاء و نیز نماینده مالکان آقای باجلان در حال پیگیری می باشد و کشاورزان محترم که ده ها سال است که اراضی فوق را تحت کشت دارند؛ جلسه ای با حضور آقای باجلان در دفتر شورا برگزارگردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

69 به استناد نامه شماره 2084 / 1400 / ص  مورخ  27 / 07 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي فريدون محمد زاده به شماره وارده  3801 / 1400 / و مورخ 22 / 07 / 1400   جهت خريد كوچه بن بست سوم به مساحت كل 56 / 39 مترمربع واقع در خيابان آذران يكم جنب ملك نامبرده به پلاك يكصدو هشت به قيمت كارشناسي ، جهت الحاق و تجميع با ملك خود ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش زمين مذكور بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000 فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

به جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ارجاع گردید.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.