758-  به استناد نامه شماره 4101 / 1402 /ص مورخ 23 /08/ 1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست آقاي محمد صابري نيا از مالكين اراضي واقع در خيابان گلستان -كوچه نيلوفر بن بست 1 جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، با توجه  به قرار گيري ملك فوق در طرح بازگشايي معبر برابر طرح جامع مصوب  در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد . ضمنا مساحت كل زمين  70 مترمربع مي باشد.كه مساحت باقيمانده بعد از عقب نشيني 22 متر مربع خواهد بود ، با توجه به داشتن نواقصی اسناد و مدارک، به شهرداری ارجاع گردید. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا در صورت تصويب اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

759 – مقرر گردید شهردار محترم نسبت به بازگشایی تردد عابرین واقع در پل میرزای شیرازی تا تعیین و تکلیف پیمانکار بصورت رعایت اصول فنی و ایمنی اقدامات لازم را انجام نماید. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

760-  به استناد نامه شماره 4779 / 1402 /ص مورخ 02 /10/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه 3290 / 1402 مورخ 02 / 09 / 1402 مسئول محترم امور شهرسازي و معماري و با عنايت به درخواست شماره 1402/6415/و مورخ 1402/09/02 جمعي از مالكين محترم املاك واقع در بر خيابان حضرت وليعصر (عج) درخصوص تغييركاربري از مسكوني يا انباري به تجاري (افزايش مساحت تجاري) در واحدهاي كه قسمتي از آنها مسكوني يا انبار مي باشد و با توجه به مكاتبه 180/43865 مورخ 1401/12/02 معاونت محترم شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در خصوص ارائه جزئيات (تعداد قطعات محور، مساحت قطعات ، قدمت بناها ، نحوه ساخت و ساز وضع موجود (سطح اشغال ، تراكم و …) جهت بررسي و سير مراحل پرونده در كميسيون ماده پنج براي معبر مورد نظر بصورت محوري ، نيازمند به انجام نقشه برداري و تهيه اطلاعات مي باشد كه طي بررسي صورت گرفته هزينه انجام اين امر مبلغي بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال مي باشد ، لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به نقشه برداري مسيرهاي ياد شده با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه بازآفريني فضاهاي شهري، طرح  مطالعات شهري ، پروژه نقشه برداري املاك خيابان وليعصر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.