770  به استناد نامه شماره 5085 / 1402 /ص مورخ 16 /10/ 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه شماره 13513/ 4/ 59 / ص مورخ 29/ 07/ 1401 مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري قزوين در خصوص اجراي نامه شماره 256749 مورخ 28 / 12 / 01390 معاونت محترم رئيس جمهور و نامه شماره 30272 مورخ 07 / 03 / 1399 وزير محترم كشور و دستورالعمل اجرايي ابلاغيه شماره 33 / 3 / 1 / 73893 مورخ 18 / 06 / 1391  موضوع تهيه طرح هادي براي شهرهاي با جمعيت زير 25 هزار نفر ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر شريفيه و مشكلات طرح مذكور نسبت به تهيه طرح هادي و انتخاب مشاور از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه ستاد ايران از محل اعتبارات داخلي ماموريت كالبدي و شهرسازيطرح هاي مطالعاتي شهرطرح هادي شهر شريف آباد كد 1020101  اقدام نمايد . لذا با توجه به حساسيت موضوع تهيه طرح و نياز به انتخاب مشاور خبره و ذي صلاح هزينه برآورد شده به مبلغ 000 / 000 / 000 / 8 ريال جهت تصويب به حضور ايفاد ميگردد،  که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

771 – به استناد نامه شماره ه 4917 /   1402  مورخ 06 /10/ 1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه 3013 / 1402 سرپرست محترم روابط عمومي مبني بر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، نسبت به طراحي چاپ نصب تابلوهاي شهدا در سر كوچه ها (  به تعداد حدودي 60 عدد تابلو  ) اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به تهيه و نصب تصاوير شهدا در كوچه هاي شهر با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي برنامه بازآفريني فضاهاي شهري، طرح زيباسازي شهري، پروژه نصب تابلو شهداء اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

772 –   به استناد نامه شماره ه 5049 /   1402  مورخ 13 /10/ 1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه 5559 / 15 مورخ 17 / 07 / 1402 معاونت برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري شهرستان البرز در خصوص مناسب سازي اماكن عمومي و دسترسي آسان معلولين و با عنايت به بند 4 مصوبه مورخ 08 / 07 / 1402  ، و همچنين نامه وارده شماره 7622 مورخ 13 / 10 / 1402 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پرداخت هزينه سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنائي ماهيانه به مبلغ 000 / 000 / 60 ريال و جمعا با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150205 كمك به مراكز غير دولتي و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشي معلولين اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.