782- به استناد نامه شماره 5254 / 1402 مورخ 1402/10/26شهردار محترم؛ با توجه به اتمام قرارداد 3326/ 1401 مورخ 01 / 09 / 1400 با موضوع اجراي قرارداد پشتيباني و خدمات انفورماتيك شهرداري در مورخ 30 / 10/ 1402 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري موضوع قرارداد به شركت طرح و توسعه ( زير مجموعه سازمان همياري شهرداريها )  ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250/ 3  ( به مدت يكسال) از محل اعتبارات ماموريت – خدمات مديريت ، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك و ارتقا زيرساخت ها و فناوري هاي نوين و خدمات مربوطه، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

783- به استناد نامه شماره 5292 / 1402 مورخ 1402/10/27شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3948/ 1402 مورخ 24/ 10/ 1402 واحد خدمات شهري و فضاي سبز مبني بر رنگ آميزي مخازن زباله، نيمكت هاي پاركي، و … اين شهرداري در نظر دارد با توجه به نزديكي سال نو و ضرورت شادابي و نشاط در جامعه نبست به رنگ آميزي موارد فوق جمعا با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 800/ 1 ريال از طريق استعلام بهاء  ، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه ايجاد و گسترش فضاي سبز محلي اقدام نمايد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

784- به استناد نامه شماره 5294 / 1402 مورخ 1402/10/27شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3946/ 1402 مورخ 24/ 10/ 1402 واحد خدمات شهري و فضاي سبز مبني  بر، رنگ آميزي و راه اندازي آبنماي بوستان ياس و ميدان بانك تجارت اين شهرداري در نظر دارد با توجه به نزديكي سال نو و ضرورت شادابي و نشاط در جامعه نبست به رنگ آميزي و راه اندازي آبنما موارد فوق جمعا با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 300/ 1 ريال از طريق استعلام بهاء، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه ايجاد و گسترش فضاي سبز محلي اقدام نمايد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.