785 مقرر گردید هر واحدی از شهرداری که پیشنهاد عملیاتی، درآمد زایی و سازنده در امور شهری جهت پیشبرد اهداف شهری و شهروندی ارائه نماید، از سوی شورای اسلامی شهر تشویق خواهد شد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه رسمی شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

786 مقرر گردید، جلسه شورای اداری با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم و مسئو لین واحد ها، جهت بررسی نقاط ضعف، قوت واحد ها، اولویت بندی پروژه ها و بررسی مشکلات شهری برگزار گردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورا مطرح شد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

787به استناد نامه شماره 5380 / 1402 مورخ 01/11 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2045 مورخ 01 / 11 / 1402 كارشناس فناوري اطلاعات، در خصوص تجهيز سالن هاي جلسات شهرداري، شورا و سالن همايش (سيستم صوت، تصوير، نور، سرمايش و …)  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تجهيز ساختمان اداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 10  ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.