70 به استناد نامه شماره 2209 /1400 مورخ 08 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي شهرستان البرز مورخ 18 / 05 / 1400 مبني بر مشاركت شهرداريها در توليد مستند فاخر و با توجه به پيگيري هاي انجام شده طي نامه شماره 10294 / 12 مورخ 08 / 07 / 1400 معاون سياسي امنيتي فرماندار شهرستان البرز و نامه 11309 / 11 مورخ 06 / 08 / 1400 فرماندار محترم ، اين شهرداري در نظر دارد، به منظور مشاركت در توليد مستند فاخر از مراسم عزاداري محترم با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 200 ريال، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 120205 اجراي برنامه هاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري اقدام نمايد.  

در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. که مبلغ 50/000/000 ریال (( پنج میلیون تومان )) به اتفاق آراء اعضای محترم شورای اسلامی تصویب گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه، پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

71 –  مقرر گردید جهت حل مشکلات دامداری ها و دامداران محترم جلسه ای در اسرع وقت با حضور مسئولین نظام مهندسی کشاورزی1 – نظام مهندسی محترم شهرستان البرز 2 – امور اراضی استان 3 – اداره دامپزشکی 4 – جهاد کشاورزی شهرستان البرز 5 – فرماندار محترم شهرستان البرز6 – بخشدار محترم بخش محمدیه 7 – شهردار محترم شهر شریفیه، جلسه ای در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

72 به استناد نامه شماره 2232 /1400 مورخ 09 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1635 مورخ 20 / 07 / 1400 واحد فني و عمراني و ضرورت لكه گيري و آسفالت ترميم ترانشه ها و اجراي سرعتگيرها،  اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به خريد آسفالت به ميزان 300 تن  از طريق استعلام بهاء  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 850/ 2 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل

، ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور، طرح زير سازي و آسفالت معابر پروژه آسفالت معابر سطح شهر اقدام نمايد. 

 موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه، پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

73 به استناد نامه شماره 2233 /1400 مورخ 09 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه شماره 25 مورخ 05 / 08 / 1400 شوراي اسلامي شهر، اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به افزايش اعتبار مشاركت در برگزاري يادواره شهدا ،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها  رديف 150207 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 50 ريال اقدام نمايد لازم به توضيح  مي باشد اعتبار مذكور از محل كاهش اعتبار از رديف مشاركت در برگزاري مراسم راهيان نور تأمين رديف 150304 تأمين اعتبار خواهد گرديد.

 موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه، پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.