790 – به استناد نامه شماره 5119 / 1402 مورخ 18 /10 /1402 شهردار محترم؛ درخصوص تعرفه بهاء خدمات و عوارض محلي شهرداري شريف آباد جهت اجراء در سال 1403 ، پس از بحث و تبادل نظر در جلسات متعدد شورای اسلامی شهر به اکثریت آراء به تصویب رسید. با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت. 791- به استناد نامه شماره 5545 / 1402 مورخ 10 /11 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده شماره 6216/ 1402/ و مورخ 25/ 08/ 1402 امام جماعت و هيأت امنا مسجد صاحب الزمان (عج) در خصوص مساعدت مالي جهت بازسازي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت بازسازي مسجد به مبلغ 000 / 000 / 200 ريال از محل اعتبارات مواد 16 و 17 رديف 150208 اقدام نمايد. ضمنا اعتبار لازم از رديف هاي 150301 كمك به خسارت ديدگان حوادث غير مترقبه (000 / 000 / 60) ريال و رديف 150204 كمك به سازمان هاي مردم نهاد (كسر) و تامين اعتبار گرديده است. که در جلسه رسمی شورا مطرح شد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.