794 به استناد نامه شماره 11/8888مورخ 1402/11/02ریاست محترم هیات تطبیق در خصوص مصوبه بند 3 صورتجلسه شماره 254 شورای اسلامی شهر، با موضوع هزینه خرید و جایگذاری نیوجرسی  بتنی حریم رودخانه شرقی به طول تقریبی 300 از والفجر 24 به سمت شمال ، مقرر گردید از طریق سامانه ستاد انجام پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.