797 به استناد نامه شماره 5256 / 1402   مورخ 1402/10/26شهردار محترم؛ با توجه به اتمام قرارداد 2369/ 1402 مورخ 01 / 06/ 1402 با موضوع اجراي قرارداد پشتيباني و فني و شهرسازي شهرداري در مورخ 30 / 11/ 1402 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري موضوع قرارداد به شركت طرح و توسعه ( زير مجموعه سازمان همياري شهرداريها )  ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250/ 3  (بمدت يكسال) از محل ماموريت كالبدي و شهرسازي- طرحهاي توسعه و تفضيلي شهري ، خدمت صدور پروانه ساختماني  اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

798 به استناد نامه شماره 5719 / 1402  مورخ 1402/11/23شهردار محترم؛ با عنايت به نامه 14491 / 42 / 59 / ص مورخ 02/ 11/ 1402 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها  به انظمام صورتجلسه اضطراري ستاد پيشگيري ، هماهنگي  و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان مبني بر اجراي بند 2 مصوبات  جلسه جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 80  ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در بازسازي، تجهيز و ارتقاء وضعيت مركز كنترل مديريت بحران استان اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

799 به استناد نامه شماره 5720 / 1402  مورخ 1402/11/23شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4245/ 1402 مورخ 15/ 11/ 1401 واحد خدمات شهر، جهت ايجاد نشاط و سرزندگي شهروندان و همچنين استفاده بهينه از فضاي سبز ، ارتقاي سطح آراستگي و زيباسازي بيشتر اقدام به خريد گل و گياه، جهت پارك هاي محلي،  بلوارشهيد بهشتي، شهيد سردار سليماني ، خيابان لاله زار، داخل شهرداري و پخش درختان مثمر بين شهروندان ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد نهال، از طريق استعلام بهاء،  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 100 / 1 ريال ،  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي پروژه درختكاري اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

800 به استناد نامه شماره 5716 / 1402  مورخ 1402/11/23شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3930/ 1402 مورخ 24 / 10/ 1402 سرپرست محترم واحد حمل و نقل شهرداري، مبني بر ضرورت رنگ آميزي جداول، سرعت گاهها، خط كشي محوري ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به نزديكي به سال جدید، نسبت به رنگ آميزي موارد فوق ، از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري( ارتقاء كيفيت معماري، سيما و منظر شهري ) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه رنگ آميزي، خط كشي معابر و جداول شهري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 800/ 3 ريال، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

801 به استناد نامه شماره 5717 / 1402  مورخ 1402/11/23شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4303/ 1402 مورخ 17/ 11/ 1402 واحد خدمات شهري و فضاي سبز مبني بر ضرورت تعويض كفپوش هاي بازيگاه به منظور ايجاد نشاط و جلوگيري از حوادث كودكان در بازيگاه اين شهرداري در نظر دارد با توجه به نزديكي سال نو ، ضرورت شادابي و نشاط در جامعه نبست به خريد و تعويض كف پوش هاي بازيگاه پارك ها از جمله: ( پارك ياس ، بازيگاه ميدان شهدا ، پارك نيلوفر ، پارك ولايت ، پارك قائم ) با برآوردي بالغ بر    000 / 000 / 200 / 5 ریال،  به متراژ 1376 متر مربع از طريق استعلام بهاء ، ( در بستر سامانه ستاد ايران)، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه ايجاد و گسترش فضاي سبز محلي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.