802 به استناد نامه شماره 5794 / 1402مورخ 25/11/1402 شهردار محترم؛ با عنايت جلسه اعضا محترم شوراي شهر مورخ 24 / 11 / 1402 در سالن جلسات شهرداري و بررسي اسناد و مدارك پروژه پل ميرزاي شيرازي و متعاقب به آن تصميم بر ادامه پروژه مذكور بصورت ترك تشريفات، که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

803 به استناد نامه شماره 5641 / 1402  مورخ 1402/11/17شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 8392/ 1402 / و مورخ 10/ 11 / 1402 آقايان اسداله اينانلو و احمد اسفروريني كه مالك زميني به مساحت 03/ 145 مترمربع واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي مي باشند، به استحضار مي رساند،  زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب به ميزان 46/ 111 مترمربع در كاربري پارك و فضاي سبز عمومي و مابقي زمين به مساحت 57 / 33 متر مربع  داراي عقب نشيني در ضلع  شمال و شرق است، كه ايشان درخواست تعيين تكليف  براي  مقدار 46 /111 مترمربع از زمين مورد نظر كه دركاربري فضاي سبز مي باشد را دارند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود.  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

804 به استناد نامه شماره 5627 / 1402  مورخ 1402/11/16شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 6931/ 1402 / و مورخ 18/ 09 / 1402 آقاي يعقوب يوسف عليزاده كه مالك زميني به مساحت 82/ 93 مترمربع به پلاك ثبتي 4695 شماره فرعي از 30 اصلي قطعه 1 / 4056 واقع در خيابان شهيد قرني – نبش كوچه سعادت 7  مي باشد، زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب در كاربري پارك و فضاي سبز عمومي قرار دارد و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود جهت تملك توسط شهرداري و يا استفاده از قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد .اين شهرداري در نظر دارد برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. لذا با تملک  ملک مذکور موافقت گردید.

ضمنا اعتبار مورد نياز در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

805 به استناد نامه شماره 5529 / 1402  مورخ 1402/11/10شهردار محترم؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 8155/ 1402 مورخ 02/ 11/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي به تيم فوتسال بانوان شهر شريفيه جهت شركت در مسابقات ليگ دسته سه كشور  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 50 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

806 مقرر گردید با توجه به بلا تکلیفی سالن ورزشی فجر، سالن باستانی و همچنین اعتراضات مردمی، اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز، با توجه به جلسه با مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان و تاکید بر ساماندهی، تعیین و تکلیف، حداکثر تا یک ماه، اقدام و نتیجه را به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. که در جلسه شورا مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

807 به استناد نامه شماره 5793 / 1402  مورخ 1402/11/25شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1739 مورخ 25 / 11 / 1402 بخشدار  محترم و رئيس ستاد انتخابات محمديه  مبني بر همكاري و مساعدت مالي در نحوه پشتيباني برگزاري انتخابات و  با استناد به بند يك مصوبات نشست مورخ 01 / 02 / 1400 شوراي نمايندگان قواي سه گانه استان اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه و تامين مواد غذايي مورد نياز جهت عوامل اجرايي ستاد و كليه مجريان شعب اخذ راي محدوده شهرداري شريفيه تا سقف 000 / 000 / 200/ 1 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ، برگزاري همايش ها نشست ها ، هزينه تشريفات اقدام نمايد . که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

808 به استناد نامه شماره 5667 / 1402  مورخ 1402/11/17شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4249 / 1402 مورخ 15/ 11 / 1401 واحد فني و عمراني در خصوص ضرورت بكارگيري مشاور فني اين شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 800  ريال  نسبت به استفاده از خدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي واز طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.                

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

809 به استناد نامه شماره 5766 / 1402  مورخ 1402/11/25شهردار محترم؛ به استحضار مي رساند اين شهرداري در سال 1396 جهت احداث باندهاي كندرو جنوبي با عنايت به تفاهم نامه منعقده با اداره راه و شهرسازي استان اقدام نموده است، حال نظر به اينكه برادران بجنوردي مدعي شده اند كه قسمتي از زمين آنها در طرح مذكور قرار داشته و نامبردگان اقدام به طرح دعوي عليه شهرداري نموده بودند و بموجب اجرائيه شماره 140022420000080654 مورخ 23 / 05 / 1400 به شماره وارده 2736 / 1400 / و مورخ 31 / 05 / 1400 در راستاي اجراي حكم شماره 140022990006052246 مورخ 16 / 05 / 1400 و دادنامه شماره 140022390000455713 شهرداري محكوم به پرداخت وجه زمين بر اساس قيمت كارشناسي دادگستري به نامبردگان گرديده است ، اينك اين شهرداري در نظر دارد به منظور طرح  پرونده مذكور در دادگاه تجديد نظر  با هزينه اي بالغ بر 000 / 000 / 705 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت ، فصل دوم استفاده از كالا و خدمات رديف هزينه هاي قضايي و دادرسي اقدام نمايد،” اگر چنانچه در اين مرحله نيز راي صادره  تأييد گرديد نسبت به تملك و پرداخت وجه اقدام و پيگيري هاي مورد نياز از ساير دستگاه هاي اجرايي نمايد”. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

*- مقرر گردید طبق قوانین و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.