810 مقرر گردید هیئت های ورزشی رزمی شهر شریف آباد توسط مربیان رزمی شهر و رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر تشکیل و نتیجه را به جلسه شورا ارائه نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

811 مقرر گردید جهت اخذ مجوز 2 عدد از بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر، توافقی بین شهرداری و هیئت های ورزشی رزمی شهر با رعایت صرفه و صلاح شهرداری انجام پذیرد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

812 مقرر گردید مشکلات سالن ورزشی میثاق و سطح شهر توسط مربیان به شورا ارائه و شورا نسبت به پیگیری از طریق نهادهای مرتبط صورت پذیرد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

813 به استناد نامه شماره 5364 / 1402  مورخ 01/11/1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 3715 / 1402 / ص مورخ 01 / 08 / 1402 و با توجه به نامه شماره 3921/ 12 مورخ 17/ 05/ 1402 معاونت محترم سياسي، امنيتي، اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز  و نامه وارده 5436 / 1402 / و مورخ 01 / 08 / 1402 ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز مبني بر تامين اعتبار هزينه هاي اتوبوس به تعداد 6 دستگاه جهت راهيان نور استان ،  اين شهرداري درخواست تامين هزينه با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 000 / 2 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، ماده 16 و 17 رديف 150304 مشاركت در برگزاري مراسم راهيان نور نموده بود كه با توجه به مصوبه شماره 646 / 1402 / 6 / ص مورخ 09 / 09 / 1402 مبلغ 000 / 000 / 600 ريال تاييد و شهرداري مطابق مصوبه مذكور مبلغ را پرداخت نموده است.وهمچنین مبلغ 300/000/000ریال درابتدای سال جاری پرداخت شده است

لذا در دی ماه سالجاری و اعتبار پیش بینی ماده 16 و 17 به مبلغ 350/000/000ریال و توضیحات مسئول مالی شهرداری که امکان پرداخت الباقی طبق ضوابط بودجه امکان پذیر می باشد. مصوب و مقرر گردید در اصلاحیه و متمم بودجه پادار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.