839 به استناد نامه شماره 5664/ 1402 مورخ 17/11/1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 2600/ 1402 / ص مورخ 13/ 06/ 1402  و با استناد به مصوبه شماره 560/ 1402/ 6 / ص مورخ 06/ 08/ 1402 آن شوراي محترم فرايند انجام مناقصه آبياري تحت فشار با اعتباري بالغ بر000 /000 /000/ 20 ریال صورت پذيرفت و با استناد به صورتجلسه كميسيون عالي 5648/ 1402 / ص مورخ 17/ 11/ 1402 برنده مناقصه مشخص گرديده استنظر به اينكه با كشف قيمت حاصله، حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان در مناقصه مبلغ 952/ 908/ 113/ 28 ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار مذكور  از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري، طرح: طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي، پروژه آبياري قطره اي تحت فشار قرارداد اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

840- به استناد نامه شماره 9852/ 1402 مورخ 11/12/1402 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص بند 4  مصوبه شماره 800 صورتجلسه شماره 265 با موضوع رنگ آمیزی جداول سطح شهر، سرعت گاهها و خط کشی محوری ، که مقرر گردید از طریق درج در سامانه ستاد انجام پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.