850 مقرر گردید شهردار محترم زیر سازی انتهای آذران ها، کمربندی کنار رودخانه و پروژه کمربندی شرقی، از پیماتکاران موجود استفاده نموده و همچنین نسبت به ایمن سازی رودخانه اقدام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

851 به استناد نامه شماره 6235 / 1402 مورخ 19 /12 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 8383 / 1402 / و مورخ 10 / 11 / 1402 آقاي بلود فرماني كه مالك زميني واقع در خيابان شهيد تندگویان (صنعتگران ) به مساحت 82 / 84 مترمربع، كه به متراژ 37 / 19  مترمربع داراي عقب نشيني ميباشد. كه مالك تقاضاي دريافت ارزش ريالي ميزان زمين واقع در طرح عقب نشيني را بر اساس قيمت كارشناسي از شهرداري دارد . لذا  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك نامبرده بر اساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح زيرساخت هاي عبور و مرور(تملكات، معابر و توسعه) پروژه تملك اراضي مورد نياز اقدام نماید. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده  بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

852 به استناد نامه شماره 117 / 1403 مورخ 15 /01 /1403 شهردار محترم؛ مطابق ماده 34 آئين نامه مالي، و با رعايت ماده 79 قانون شهرداريها همچنين با استناد به نامه شماره 16036/42/59 مورخ 1394/11/12 دفتر امور شهري و شوراهاي استان، نسبت به تعيين تنخواه گردان شهرداري به مبلغ 000 / 000 / 600  ريال، در سال 1403  اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهرمطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

853 به استناد نامه شماره 6077  / 1402 مورخ 10  /12 /1402 شهردار محترم با عنايت به مصوبه شماره 327/ 140 /6 / ص مورخ 01/ 05 / 1401 آن شوراي محترم درخصوص زمين آقاي بهزاد پورباقري ( مالك جديد آقاي ابوالفضل شعباني ) واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي – كوچه نيلوفر 4 و اجازه استفاده به نامبرده از قانون ماده واحده براي اخذ پروانه احداث بنا، به استحضار مي رساند، با توجه به كاربري فضاي سبز در موقعيت فوق و تغيير در تصميم و صدور مجوز براي تملك زمين هاي همجوار با كاربري مشابه ( ملك خانم طيبه سعيدي مرغكي، با مصوبه شماره 776/ 1402/ 6 / ص مورخ 30/ 10/1402 ) که در جلسه کمیسیون عمران با اتفاق آراء با تملک زمین نامبرده موافقت و به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.   

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.