856 به استناد نامه شماره 169 / 1403 مورخ 29 /01 /1403 شهردار محترم؛ با توجه به اينكه شهرداريها بعنوان مراكز و ستاد اصلي مقابله و پيگيري در هر حادثه و بحراني شناخته مي شوند و از طرفي هماهنگي و هر گونه اقدامي در ستاد مركزي  نيازمند برق مي باشد با توجه به درخواست شماره 58 / 1403 مورخ 14 / 01 / 1403 كارشناس تاسيسات  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه ديزل ژنراتور متحرك با توان 50 كيلووات برق با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 8 ريال نسبت به خريد دستگاه مذكور از طريق استعلام بهاء، در بستر سامانه ستاد ايران  از محل  اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه ارتقاء تاب آوري شهري، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه تهيه يكدستگاه ژنراتور برق اقدام نمايد. که در کمیسیون حقوقی با اکثریت آراء به تصویب رسیده بود.  در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء  مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

857 – به استناد نامه شماره 168 / 1403 مورخ 19 /01 /1403 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1189 / 1402 مورخ 04/ 11 / 1402  ، در خصوص تجهيز شهرداري به دستگاه اسكرابر جهت نظافت سالن هاي شهرداري،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهييز ساختمان اداري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200/ 2 ريال، از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تجهيز ساختمان اداري، از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در کمیسیون حقوقی با اکثریت آراء به تصویب رسیده بود.  در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.