860 به استناد نامه شماره 392 / 1403 مورخ 03 /02 /1403 شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده شماره 425/ 1403/ و مورخ 30/ 01/ 1403 آقاي خيبرعلي بابايي ( مددجوي بهزيستي ) جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 3 ريال  از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

861 به استناد نامه شماره 451 / 1403 مورخ 05 /02 /1403 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 332/ 1403 مورخ 02/04/ 1403 واحد فني و عمراني شهرداري، مبني بر  برآورد ترميم جداول فرسوده و هدايت آبهاي سطحي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه ترميم جداول سطح شهر، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 9 ريال، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال، جداول و رفيوژها، پروژه ترميم جداول سطح شهر از طريق استعلام بهاء در بستر سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.