877    مقرر گردید آقای محسن بهتویی به عنوان نماینده و رابط ورزشی شهر شریف آباد،  به صورت افتخاری بین ورزشکاران و مسئولین ورزش شهرستان البرز و استان پیشنهاد گردد. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

878مقرر گردید آقای بهتویی رابط ورزش،  نسبت به شناسایی و ثبت هیاتهای مورد نیاز شهر با مشورت کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر اقدام و همچنین نسبت به ارائه اساسنامه و برنامه های خود در امر ورزش و ارائه به کمیسیون ورزش اقدام نمایند. و نیز آماری از ورزشکاران و هیاتهای موجود جمع آوری و ارائه نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

879 –  مقرر گردید شورای شهر و شهردار نسبت به مساعت و حمایت از ورزش شهر در برنامه های ورزشی و فرهنگی از ورزشکاران اقدام نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

880 مقرر گردید رابط محترم ورزش،  نسبت به گزارش ماهیانه و اقدامات انجام شده به شورا و شهرداری ارائه نمایند. که در کمیسیون ورزش به تصویب رسیده بود،  در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

881 – به استناد نامه شماره 938 /1403/ ص مورخ 31 /1403/02 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1313/ 1403 / و مورخ 30 / 02 / 1403 خانم سميه عبدپور مالك زميني به مساحت  96 / 113 مترمربع  واقع در خيابان شهيد رجايي  انتهاي كوچه باهنر 8 – كوچه گلشن 5 كه كل مساحت ملك مذكور براساس طرح تفصيلي فاقد كاربري و در طرح بازگشايي  معبر (كمربندي 9 دي) قرار گرفته است و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني و يا تملك توسط شهرداري را دارند. لذا مقرر گردید طبق ضوابط قانونی اقدام گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

882 – به استناد نامه شماره 907 / 1403  مورخ 31 /1403/02 شهردار محترم ؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 8490/ 1402 مورخ 14/ 11/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر درخواست مساعدت مالي جهت خريد توپ ، تور و ميله واليبال تيم واليبال بانوان شهر شريف آباد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 30 ريال جهت  خريد اقلام مذكور از محل اعتبارات ماده 16 و 17 فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

883 – به استناد نامه شماره 1042 / 1403  مورخ 06 /03 /1403 شهردار محترم ؛ نظر به اينكه همه ساله جشن ها و مراسمات مختلفي در شهر و شهرداري برگزار مي گردد و جهت اسپيس بندي مبالغ زيادي پرداخت مي گردد با توجه به درخواست شماره 443 مورخ 06 / 03 / 1403 واحد روابط عمومي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اسپيس با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 /2 ريال نسبت به خريد دستگاه مذكور از طريق استعلام بهاء، در بستر سامانه ستاد ايران  از محل  اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه برگزاري نمايشگاه ها، همايش ها در سر فصل موجودي كالا  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.