890  – به استناد نامه شماره 1679 /11  مورخ 20 /1403/03  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، مبنی بر بند سه صورتجلسه 290 مصوبه 873 شورای اسلامی شهر، درخصوص کفپوشهای خریداری شده بر اساس قرارداد خرید کفپوش سال 1402 مقدار 10435 متر مربع باقی مانده در متره و برآورد بعمل آمده از 7 مسیر، برآورد اجرای کفپوش بدون احتساب مصالح کفپوش مبلغ 

000 / 000 / 000 / 40  ریال محاسبه شده است.  نظر به اينكه عمليات عمراني كفپوش و پياد رو سازي معابر سطح شده بشرح زير نياز به اجرا دارد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي كفپوش و پياده رو سازي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 40 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري(جدولگذاري، پياده رو سازي معابر)، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه كفپوش و پياده رو سازي معابر سطح شهر از طريق مناقصه عمومي در بستر سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. ضمنا با توجه به اينكه از كفپوشهاي خريداري شده بر اساس قرارداد خريد كفپوش 1402 مقدار   10435   متر مربع باقي مانده است. در متره و برآورد بعمل آمده از 7 مسير ذيل الذكر، برآورد اجراي كفپوش( بدون احتساب مصالح كفپوش ) مبلغ 000 / 000 / 000 / 40 ريال، محاسبه شده است. از آنجايي كه مقدار كفپوش هاي باقي مانده جوابگوي تمامي مسيرهاي ذيل نميباشد.

1- پياده روي ضلع غربي خيابان صنعتگران                                             1125   متر مربع

2- پياده روي ضلع جنوبي كنار گذر جاده اصلي                                     5400    متر مربع

3-  پياده روي دور ديوار آرامستان                                                         600     متر مربع

4- پياده روي ضلع شمالي خيابان گلستان شمالي                                 450     متر مربع

5 – پياده روي خيابان شهيد عراقي                                                        900     متر مربع

6-  پياده روي خيابان بانك تجارت                                                        375   متر مربع

7-  پياده روي ضلع شمالي خيابان شهيد رجايي                                    900     متر مربع     

*-  متراژ هاي معابر ياد شده بصورت تقريبي ميباشد.

لازم به ذكر است اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.