897 – به استناد نامه شماره 727 /11   مورخ 21 /1403/03 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز ؛ درخصوص بند 1 صورتجلسه شماره 291 شورای اسلامی شهر، با موضوع معرفی آقای محسن بهتویی به عنوان رابط ورزشی،  به پیوست نامه ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز درخصوص معرفی نماینده به حضور ارسال میگردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

898 – به استناد نامه شماره 1481 /1403   مورخ 30 /1403/03 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست خانم حبيبه نقدي زاده به شماره وارده 2099 / 1403 / و مورخ 27 / 3 / 1403 جهت خريد كوچه بن بست يكم به مساحت 60 / 26 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي آذران يكم ، به قيمت كارشناسي ، جهت الحاق و تجميع با ملك خود ، اين شهرداري در نطر دارد، نسبت به فروش زمين مذكور براساس قيمت كارشناسي از محل اعتبارات درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رديف 22000 فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

899 – به استناد نامه شماره 1483 /1403   مورخ 30 /1403/03 شهردار محترم؛  با عنايت به جلسه ستاد  بازآفريني مورخ 12/ 02/ 1403  كه در سالن جلسات معاونت امور عمراني برگزار شد و منجر به تصويب طرح بازآفريني محلات هدف شهر شريف آباد گرديد ضمنا مقرر شد شهرداري نسبت به تهيه ضوابط تشويقي اقدام نمايد. حال اين شهرداري در نظردارد، نسبت به انتخاب مشاورين ذي الصلاح نسبت به تهيه ضوابط تشويقي براي محلات هدف طرح باز آفريني با اعتباري بالغ بر پانصد ميليون ريال از طريق استعلام بهاء از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه بازآفريني فضاهاي شهري، پروژه بازآفريني شهري اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد

ضمنااعتبار لازم در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

900 – به استناد نامه شماره 1482 /1403 مورخ 30 /1403/03 شهردار محترم؛  با عنايت به اتمام افق طرح جامع و تفصيلي شهر شريف آباد و با توجه به موافقت اداره كل راه و شهرسازي برابر نامه شماره 9232 / 100 مورخ 12/ 03/ 1403 جهت باز بيني طرح و تهيه نقشه هوايي ، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به مشكلات طرح جامع موجود و اولويت تهيه طرح جامع ، و اعلام آمادگي  شهرداري جهت تهيه نقشه به روز شهر (نقشه وضع موجود) و موافقت راه و شهرسازي استان برابر نامه مذكور، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه تصوير هواي و تهيه نقشه پايه شهر و حریم شهر، از طريق استعلام بها  با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد ريال، از محل اعتبارات از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه و طرح توسعه تفصيلي شهري، پروژه تهيه نقشه هوايي و نقشه وضع موجود اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد

ضمنااعتبار لازم در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

901 – به استناد نامه شماره 1746 /11  مورخ 21 /1403/03 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص بند یک مصوبه 888 صورتجلسه شماره 293 شورای اسلامی شهر، با توجه به درخواست شماره 1293 / 1401 مورخ 07/ 06 / 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت نگهباني و حفاظت از ساختمان اداري، ساختمان خدمات شهري و انبار و بوستان بانوان و درخواست شماره 1857 مورخ 02 / 08 / 1401 واحد اجرائيات  و با توجه به نامه شماره 786 / 1403 مورخ 06 / 03 / 1403 مبني بر كنترل و پيشگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز بصورت دو شيفته صبح تا شب ، و با توجه به نامه شماره 786 / 1403 مورخ 06 / 03 / 1403 مسئول محترم منابع انساني اين شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري حفاظت فيزيكي و پليس ساختماني و اجراييات به صورت حجمي به شركت هاي انتظام (مورد تاييد نيروي انتظامي) بصورت مناقصه عمومي ، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 25 ريال (بمدت يكسال) از محل اعتبارات فصل دوم – استفاده از كالا و خدمات ، حق الزحمه انجام خدمات قراردادي، رديف نگهداري و حفاظت از تجهيزات و تاسيسات عمومي و اختصاصي اقدام نماید. لذا نام مکان ها و تعداد نیروهای درخواستی به شرح ذیل می باشد.

1 –  ساختمان اداري : 3 نفر 

2-  بوستان بانوان : 1 نفر 

3- بوستان یاس : 1 نفر ( پلیس محله )

4 ساختمان قدیم شهرداری : 1 نفر

5 – اجرائیات : 2 نفر 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.