6 –  مقرر گردید به استناد دستورالعمل شرح  و وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مصوب 1385/12/10 شورالی عالی استانها و نیز بند ( ز ) همین دستورالعمل.

1 – کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری: همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

2 – کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی : همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

3 -کمیسیون بهداشت و درمان : همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

4 -کمیسیون ورزش و جوانان: همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

5 – کمیسیون حمل و نقل عمومی : همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

6 – کمیسیون کشاورزی، باغات و دامداری ها : همه اعضاء

محمد حسن علویری – علی خانی – آیت نظری اصل – حسن بهتویی – حیدر محمد حسن لی

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.