81  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2346  /1400 مورخ 18 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ اين شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / 480 ريال  نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ، آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به  شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، که در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

82  به استناد نامه شماره 2347 /1400 مورخ 18 /08 /1400  شهردار محترم ؛  با عنايت به نامه وارده شماره 3935/ 1400 / و  مورخ  28/ 07/ 1400  باشگاه ورزشي اتحاد و نامه شماره 4354 مورخ 17 / 08 / 1400 اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر مساعدت مالي به باشگاه مذكور ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تامين بخشي از هزينه هاي شركت در مسابقات با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 30 ريال  از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت، رديف كمك مالي به بخش عمومي 15020  مساعدت نمايد.که در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

 83 به استناد نامه شماره 2354 / 1400 /ص مورخ 18 /08/ 1400 شهردار محترم ؛  با توجه به درخواست هاي مكرر و پيگيري هاي مستمر همكاران و درخواست گروهي 4085 مورخ 05 / 08 / 1400 مبني بر اعزام كاركنان به سفرهاي زيارتي و سياحتي  ، نظر به اينكه در سال گذشته نيز عليرغم پيش بيني هزينه سفر بعلت گسترش ويروس كرونا عملا اين مقوله توسط كاركنان استفاده نگرديد ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه سفر كاركنان (هزينه اقامت و غذا) با اعتباري بالغ بر   000 / 000/ 680 ريال، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، خدمت طرح هاي گردشگري و فرهنگي رديف 120701 هزينه تشريفات اقدام نمايد.

 که در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

84 – به استناد نامه شماره 2364 / 1400 / ص مورخ 19 /08/ 1400 شهردار محترم؛  اين شهرداري در نظر دارد با توجه به عدم امكان بازگشايي معبر ستارخان در موقعيت پيش بيني شده در طرح جامع به دليل هزينه زياد و سكونت اشخاص نسبت به بازگشايي معبر در موقعيت ديگري اقدام نمايد. حال  برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت  قطعه زميني به مساحت حدودا 250 مترمربع به مالكيت آقاي سيد محمد پرپينچي واقع در خيابان شهيد عراقي خيابان آذران سوم ملك جنوبي برابر كروكي پيوست موجود مي باشدكه در نظر است طبق نظر كارشناسي نسبت به تملك آن اقدام نماييم . ضمنا اين شهرداري در نظر دارد يك قطعه از اراضي تفكيكي سازمان اموال و املاك كوثر را به قيمت كارشناسي به عنوان معوض به نامبرده واگذار نمايد . لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع تملك ملك نامبرده و همچنين واگذاري يك قطعه از قطعات سهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر به عنوان معوض برابر قيمت كارشناسي که در جلسه شوراي محترم مطرح و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.