85  مقرر گردید به استناد نامه شماره 1969  /1400 مورخ 18 / 07/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 1609 / 1400 مورخ 17 / 07 / 1400 واحد انفورماتيك ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تمديد پشتيباني نرم افزار اتوماسيون اداري و همچنين خريد رم ا تاق سرور و ارتقاي رم سيستم كامپيوتري دواير مختلف و باطري يو پي اس ساختمان  با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 350 ريال، از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورا مورد تصویب قرار گرفته بود. در جلسه مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

86 –  به استناد نامه شماره 2000 /1400 مورخ 21 /07 /1400  شهردار محترم ؛   با استناد به صورتجلسه شماره 1715 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 في مابين شهرداري شريفيه و اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز از تاريخ 01 / 01 / 1398 لغايت 30 / 12 / 1399 (پيوست مي باشد) شامل  آب بهاي مصرفي و مطالبات آبفا  به مبلغ  569 / 129 / 131 / 2 ريال و  درآمد امداد و حوادث سال هاي 1398 و 1399به مبلغ 826 / 013 / 671 / 2 ريال. که در جلسه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مورد تصویب قرار گرفته بود. در جلسه مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

87 به استناد نامه شماره 2022 / 1400 /ص مورخ 21 /07 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به ارائه صورت وضعيت تعديل قطعي قرارداد 5391/ 98 مورخ 17/ 06/ 1398 طي برگه شماره 748/ 1400 مورخ 29/ 03/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت تعديل قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 915/ 659/ 480 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح نصب و ترميم سنگدال،جداول پروژه ترميم جداول سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مورد تصویب قرار گرفته بود. در جلسه مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

88 به استناد نامه شماره 1769 / 1400 / ص مورخ 23 /06/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به ضرورت تكميل و تجهيز كمد هاي بايگاني اسناد و مدارك و ميز كار جهت واحدهاي حراست، دبيرخانه ، مالي و  درآمد ساختمان اداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به ساخت و خريد كمدهاي بايگاني و ميز كار واحدهاي مربوطه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 ریال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد پروژه تكميل ساختمان اداري اقدام نمايد. که در جلسه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مورد تصویب قرار گرفته بود. در جلسه مطرح گردید.

ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

89 – به استناد نامه شماره 2368 / 1400 / ص مورخ 22 /08 / 1400 شهردار محترم؛  پيرو تقاضاي شماره 4405 مورخ 19 / 08/ 1400 آقاي سعيد زماني ذيحساب اعتبارات عمراني در خصوص پرداخت حق الزحمه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه نامبرده جهت اعتبارات عمراني از تاريخ 01 / 05 / 1400 لغايت 31 / 04 / 1401 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 120 ريال از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، حق الجلسه( كد 503 ) اقدام نمايد. که در جلسه شورا مطرح گردید. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

90 به استناد نامه شماره 2375 / 1400 / ص مورخ 22 /08 / 1400 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1869/ 1400 مورخ 12/ 08/ 1400  واحد فني و شهرسازي شهرداري، مبني بر لزوم بكارگيري مشاور ذيصلاح براي نقشه برداري و تهيه طرح هاي آماده سازي اراضي سازمان اموال و املاك كوثر و همچنين اراضي 43 هكتاري، اين شهرداري در نظر دارد جهت ساماندهي اراضي موصوف نسبت به بكارگيري مشاور ذيصلاح  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 800 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه باز آفريني فضاهاي شهري، طرح باز آفريني فضاهاي شهري پروژه نقشه برداري و تهيه طرحهاي آماده سازي اراضي 43 هكتاري و سازمان اموال و املاك كوثر، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.