91 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2461  /1400 مورخ 29 / 08/ 1400 شهردار محترم؛  با عنايت به درخواست فرمانده حوزه مقاومت بسيج خواهران حضرت معصومه بشماره 197-311 / 307 / 555 / م ز مورخ 26 / 08 / 1400 مبني بر مساعدت مالي جهت تهيه پك فرهنگي و پذيرايي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت پذيرايي به تعداد 500 عدد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 25 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت، رديف كمك مالي به موسسات خصوصي مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. ضمن اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

92  به استناد نامه شماره 2462 /1400 مورخ 29 /08 /1400  شهردار محترم؛ با توجه به دادنامه شماره 140022390001203209 مورخ 11 / 05 / 1400 اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت وجه ديه خانم آسیه بیجاری؛  به مبلغ 000 / 000 / 522 ريال از محل اعتبارات هزينه هاي قضايي و دادرسي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

93 –  به استناد نامه شماره 11931 / 11  مورخ 26 /08 / 1400  فرماندار محترم و رئیس هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز؛ در خصوص بند 79 مصوبات جلسه شماره 29 مورخ 1400/08/17شورای اسلامی شهر؛ موضوع تغییر نام شریفیه به شهر شریف آباد با توجه به پذیرش کلیات طرح، لذا تا زمان ابلاغ آن از سوی مراجع ذیصلاح تغییر نام آن به شریف آباد قابلیت اجرایی ندارد.

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

94 به استناد نامه شماره 2386 / 1400 / ص مورخ 23 / 08/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 1678/ 1400 مورخ 25/ 07/ 1400 سرپرست محترم واحد حمل و نقل مبني بر خريد تابلوهاي راهنماي مسير مسافرين و شهروندان شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد تابلوهاي مورد نياز  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 3 ريال  از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه سامانه هوشمند حمل و نقل و ترافيك ، طرح نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و راهنمايي مسافرين، پروژه خريد تابلوهاي راهنماي مسير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.  

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

95  به استناد نامه شماره 2460 / 1400 / ص مورخ 29 /08 / 1400 شهردار محترم؛ پيرو نامه 1479 / 1400 مورخ 03 / 06 /1400  و مصوبه شماره 345 / 1400 / 6 / ص مورخ 30 / 06 / 1400 ” با توجه به فروش دو دستگاه خاور و يكدستگاه پژو پارس در سال 1398 و ضرورت جايگزيني خودرو نظر به اينكه خريد خودرو جايگزين با توجه به شرايط نابسامان بازار ميسرنگرديد. اينك اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد دودستگاه خودرو سمند سورن ) در حال حاضر شركت ايران خودرو صرفا برنامه فروش سمند سورن در در دستور كار دارد ( با اعتباري بالغ بر 000 / 000 /100 / 4  ریال ) و خريد يكدستگاه نيسان كمپرسي دوگانه سوز زامياد ( با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 150 / 3 ريال ) از طريق نمايندگي هاي مجاز و يا از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهيز ماشين آلات، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.  

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

96 – مقرر گردید؛  در خصوص مصوبه کمیسیون کشاورزی در مورخ 27 /08 /1400 در جلسه رسمی دو هفته بعد تصمیم گیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

97 – مقرر گردید؛ مبلغ  200/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم؛  به حساب شماره (( 0116465888000  )) شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.