102 –مقرر گردید به استناد نامه شماره 2502  /1400 مورخ 06 / 09/ 1400 شهردار محترم؛ در راستاي اجراي ماده 6 آئين نامه مالي شهرداريها بدينوسيله آقاي بخشعلي فرماني بعنوان نماينده بصير و مطلع شهرداري در كميسيون هاي معاملات عالي شهرداري بحضورتان پيشنهاد مي گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

103  به استناد نامه شماره 2569/ 1400 /ص مورخ 09 /09 /1400  شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده شماره 4490/ 1400 / و مورخ 23/ 08/ 1400  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مركز شريفيه، مبني بر مساعدت مالي جهت هزينه هاي حوزه كتاب ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه و خريد نايلون ميز خدمت با اعتباري بالغ بر 000 / 500/ 10 ريال  از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به بخش عمومي 150208  مساعدت نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.