106 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2652  /1400 مورخ 15 / 09/ 1400 شهردار محترم؛ برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني و عطف به درخواست آقايان حميد كرده، محمود نورمحمدي، حسين نورمحمدي، اسماعيل خمسه و خانم كبري كرمي مالكين چهار قطعه زمين به مساحت كل حدودا 8485 مترمربع، واقع در خيابان 9 دي جنب رودخانه، مبني بر واگذاري قطعات برابر قيمت كارشناسي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك اراضي مذكور برابر قيمت كارشناسي و همچنين واگذاري ، قطعات سهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر برابر قيمت كارشناسي به عنوان معوض به ايشان از محل اعتبارات پروژه تملك اراضي مورد نياز و اعتبارات فروش اموال غير منقول  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

107  به استناد نامه شماره 2740 / 1400 مورخ 17 /09 /1400  شهردار محترم؛ با عنايت به دانش، تجربيات ارزنده،پشتكار،دقت و تعامل خوب آقاي ياسر اسفروريني درمحيط كار و به منظور معطل نماندن امورات مراجعين در زمان عدم حضور اينجانب،شهرداري در نظر دارد ضمن معرفي آقاي ياسر اسفروريني به عنوان معاونت شهرداري شريفيه امضاي كليه مكاتبات اداري شهرداري به استثناي موارد صدورچك و سند حسابداري با رعايت كليه مقررات اداري، قانوني و مسئوليت پاسخگويي بعدي را به ايشان تفويض نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

 108 مقرر گردید به استناد نامه شماره 2598  /1400 مورخ 10 / 09/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3449 مورخ 03/ 07 / 1400 آقاي عرفان حيدري مبني بر تقاضاي همكاري با شهرداري شريفيه (داراي مدرك تحصيلي كارشناسي عمران) و قهرمان ورزشي در رشته تكواندو و عضويت در تيم ملي با استناد به نامه شماره 12849 / 59 / 42 / ص مورخ 20 / 07 / 1400 دفتر امور شهري و شوراها و نظر به كمبود شديد نيرو در واحد شهرسازي شهرداري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بكارگيري نامبرده  با اخذ مجوز هاي لازم،  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 ريال (سال جاري) از محل اعتبارات جبران خدمات كاركنان اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

109  مقرر گردید جهت بررسی و تعیین وضعیت تعاونی زمینهای نیروی انتظامی و تفاهم نامه با اداره راه و شهرسازی، مکاتبه ای با معاونت عمرانی استانداری جهت برگزاری جلسه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و تعاونی زمینهای نیروی انتظامی در اسرع وقت انجام پذیرد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

110  مقرر گردید آقای مهندس فلاح امینی شهردار محترم؛ جهت شناسایی مالکین 5  هکتاری صنفی و خدماتی در محل مورد نظر بنری نصب و نسبت به تعیین و تکلیف آنها اقدام شود و مالکین با در دست داشتن سند افراز شده به شهرداری مراجعه نمایند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

111 – به استناد نامه شماره 6 / 31 / 1066  مورخ 01 / 08/ 1400  فرمانده محترم حوزه بسیج شهید مطهری ( ره ) شهر شریفیه؛  در خصوص مساعدت مالی جهت برگزاری مرکز تجمیعی واکسیناسیون در محل حوزه بسیج شهر جهت پذیرایی مبلغ 000/000/ 22 ریال که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.