7 –  مقرر گردید به استناد دستورالعمل شرح  و وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مصوب 10/12/1385 ترکیب هیات رئیسه کمیسیونهای شورا به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1 – کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری:

آقایان: علی خانی  رئیس  – آیت نظری اصل  نایب رئیس – محمدحسن علویری  منشی.

2 – کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی:

آقایان: حیدر محمد حسن لی  رئیس –  محمد حسن علویری  نایب رئیس –  علی خانی  منشی

3 -کمیسیون بهداشت و درمان:

آقایان: آیت نظری اصل  رئیس – حسن بهتویی نایب رئیس – محمد حسن علویری  منشی

4 -کمیسیون ورزش و جوانان:

آقایان: حسن بهتویی  رئیس –  محمد حسن علویری نایب رئیس – علی خانی  منشی

5 – کمیسیون حمل و نقل عمومی:

آقایان: محمد حسن علویری  رئیس– آیت نظری اصل نایب رئیس  – علی خانی منشی

6 – کمیسیون کشاورزی، باغات و دامداری ها:

آقایان: محمد حسن علویری  رئیس  – حیدر محمد حسن لی  نایب رئیس  – حسن بهتویی  منشی

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.