139 –  به استناد نامه شماره 3256 / 1400/ ص مورخ 04 / 1400/11شهردار محترم؛ با عنايت به مصوبات جلسه 12889 / 11  مورخ 02/ 10/ 1400 مبني بر تامين اتوبوس جهت انتقال شركت كنندگان در مراسم روز 12 دي ، اين شهرداري در نظر دارد برابر مصوبات ستاد شهرستان نسبت به مشاركت در پرداخت هزينه يكدستگاه اتوبوس و ميني بوس جهت شركت در مراسم با اعتباري بالغ بر 000 / 500/ 12 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت ، فصل استفاده از كالا و خدمات، رديف كرايه وسائط نقليه 121404 اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

140 –  به استناد نامه شماره 3289 / 1400/ ص مورخ 05 / 1400/11شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 2628 / 1400 مورخ 11/02/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) مبني بر  ضرورت نصب آسانسور اين شهرداري در نظر دارد نسبت خريد و نصب آسانسور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 3 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد، طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهييز ساختمان اداري، پروژه خريد و نصب آسانسور از طريق استعلام بهاء  اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطر ح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

141 مقرر گردید درخصوص راه اندازی درمانگاه شبانه روزی، جلسه فوق العاده در دفتر شورای اسلامی شهر با حضور خیّر که شهرداری معرفی نموده است، تشکیل گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.