142 –  مقرر گردید اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم هفته ای یکبار برای حضور در مساجد شهر، جهت میز خدمت در روز چهارشنبه حضور داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

143 –  مقرر گردید، شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به پرداخت هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اعضاء محترم شورای اسلامی شهر با اعتباری بالغ بر 100/000/000ریال از محل اعتبارات خدمات قراردادی ردیف بخش جشن و پذیرایی هزینه نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطر ح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

144 به استناد نامه شماره 3329 / 1400 / ص مورخ 10 / 11 / 1400 شهردار محترم؛ شهرداري در نظر دارد بموجب ماده 13  آئين نامه مالي شهرداريها، نسبت به واگذاري( اجاره)  زميني به مساحت تقريبي 350 متر مربع واقع در بوستان ياس را جهت استقرار مجموعه وسايل بازي كودكان به مدت يكسال، از طريق مزايده عمومي از محل اعتبارات درآمدي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري، درآمدهاي اختصاصي، رديف درآمد پارك ها اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار درآمدي در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.