10-  مقرر گردید به استناد نامه شماره  1502/ 1400/ ص مورخ  06 / 06/ 1400 شهردار محترم: در خصوص افزایش کرایه تاکسی خط شریفیه –  قزوین و بالعکس به مقدار 5000 ریال، جمعا به مبلغ 000 / 50  ریال در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

11-  مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1422/ ص مورخ 1400/06/01 شهردار محترم؛ مبنی بر افزایش اعتبار درخصوص اجرای طلایه داران یادگار فاطمیه جهت برگزاری مراسم هفته عفاف و حجاب با اعتباری به مبلغ 25/000/000 ریال از محل اعتبارات اجتماعی و فرهنگی ماده 16 و 17 برگزاری همایش ها و نشست ها ردیف 150304در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

12- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1311/ ص مورخ 1400/05/17 شهردار محترم؛  مبنی بر اصلاح و افزایش نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزان از 15 درصد به 20 درصد جهت سال تحصیلی 1401 – 1400 : که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

13- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1420/ ص مورخ 1400/06/01 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 2021 /1400 مورخ 1400/04/20 آقای کریم نظری مالک زمینی به مساحت 87/152 متر مربع می باشد که در طرح بازگشایی قرار گرفته است. نظریه کارشناسی، با توجه به اینکه بازگشایی معبر جزء اولویتهای طرح بازگشایی این شهرداری می باشد. این شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک ملک مورد نظر برابر قیمت کارشناسی 000 / 680 /  916 ریال ) و واگذاری بک قطعه زمین از اراضی اموال و املاک کوثر ( قطعه 1 ،2  )  با ارزش کارشناسی 640/000 /2 ریال، دریافت الباقی وجه بصورت نقد از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافیک طرح توسعه زیر ساخت ها، پروژه تملک اراضی مورد نیاز و اعتبارات فروش اموال غیر منقول اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحیه و یا متمم بودجه پادار خواهد گردید.

جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14- مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1409 / ص مورخ 31 / 05 /1400 شهردار محترم؛  درخصوص احکام مرتبط بودجه بند ( 1 ) انجام معاملات در سال 1400 تا سقف 1/000/000/000 ریال: با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی فقط یکبار به شهردار اجازه داده می شود. در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

15- مقرر گردید با توجه به درخواست ریاست محترم شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 279 / 1400/ 6 / ص  مورخ 31 / 05/ 1400 در خصوص معرفی اعضای محترم شورای اسلامی شهر به بانک صادرات شعبه شریفیه جهت افتتاح حساب، که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

 

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.